ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಬ್ಬದೊ ( 1 , 1 )
ಕಬ್ಬದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಬ್ಬಮಂ ( 2 , 1 )
ಕಬ್ಬಿಗರ್ ( 1 , 1 )
ಕಬ್ಬಿಗರ್ದೂೞಿನೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ಕಮನೀಯಂ ( 1 , 1 )
ಕಮನೀಯಾಕಾರ ( 1 , 1 )
ಕಮಲಮದು ( 1 , 1 )
ಕಮಲಾ ( 1 , 1 )
ಕಮಲಾಕರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಮಲಾಕರರಾಗಹರಮುದಾರಂ ( 1 , 1 )
ಕಮಳಂ ( 2 , 1 )
ಕಮಳದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕಮಳದೊ ( 1 , 1 )
ಕಮಳಬಂಧುವೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಮಳಮಳಿಕುಳೋತ್ಸವಜನಕಂ ( 1 , 1 )
ಕಮಳಮಿ ( 1 , 1 )
ಕಮಳಮಿದನ್ನೆಗಮೀ ( 1 , 1 )
ಕಮಳಮಿದು ( 1 , 1 )
ಕಮಳವಿಮೋಹದಿನೀ ( 1 , 1 )
ಕರ ( 1 , 1 )
ಕರಂ ( 5 , 1 )
ಕರಕೇಂದು ( 1 , 1 )
ಕರಗುಗುಮಿನ್ನಾಕೆಗಿನಿಸು ( 1 , 1 )
ಕರಣಾಂತರಮಕ್ಕುಮಿಂತು ( 1 , 1 )
ಕರಣಾಂತರಮದಱ ( 1 , 1 )
ಕರದುರುಪಾರಮನೆಯ್ದುಗುಂ ( 1 , 1 )
ಕರನಂತರ್ಮಲಿನನಾಗಿಯುಂ ( 1 , 1 )
ಕರನರಿಲಂ ( 1 , 1 )
ಕರನಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಕರನಾ ( 1 , 1 )
ಕರನಾಗಿಸುಗುಂ ( 1 , 1 )
ಕರನಿಕರಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕರನೆ ( 1 , 1 )
ಕರನೆಸೆದತ್ತೆಂಬುದಾ ( 1 , 1 )
ಕರಬೋಧಕರಿರ್ ( 1 , 1 )
ಕರಮ ( 1 , 1 )
ಕರಮವು ( 1 , 1 )
ಕರಮುಚ್ಚಮಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಕರಮೆಂಬುದಿದ ( 1 , 1 )
ಕರಮೆಂಬುದಿದೂರ್ಜಿತೋಪಮಾನ ( 1 , 1 )
ಕರಮೊಪ್ಪಿತ್ತುಷ್ಣೇತರ ( 1 , 1 )
ಕರಮೊಪ್ಪಿದನೆಂಬುದಂ ( 1 , 1 )
ಕರವಿಕ್ಷೇಪಕ ( 1 , 1 )
ಕರವಿಲಸಿತಮಪ್ಪೊಡಿಂತು ( 1 , 1 )
ಕರಿ ( 1 , 1 )
ಕರಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕರುಣಮಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕರುಣಾ ( 2 , 1 )
ಕರುಣಾಪಾಂಗದೊಳೆ ( 1 , 1 )