ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರತಿಕೂಲನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತಿತೀಯಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥತತ್ತ್ವಭೇದದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತಿಭಾವತ್ವಮುಮಕೃತಕ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತಿಭಾವಿಭವಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತಿವಸ್ತೂಪಮಿತಾಲಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತಿವಸ್ತೂಪಮೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತಿವಿತರ್ಕಿತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತಿಷೇಧಮಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತೀತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತೀತಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತೀತದೋಷಾನುವಸಥಮೆಂದಱೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತೀತಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಮಾರ್ಗದಿಂದಱಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತೀತಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತೀತಿಯಂ ( 4 , 1 )
ಪ್ರತೀತ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಥಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಥಮಾದಿಭೇದನಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರದೇಶದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಧಾನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲಭನಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಧಾರಿತಾರ್ಥಂಗಳಖಿಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಪಂಚಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಪಂಚನಿಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಪಂಚಮೀತೆಱನಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಭು ( 1 , 1 )
ಪ್ರಭುಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಭೂತಿಜ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಮದಮದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಮಾದಫಲಕಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಮಿತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಮಿತಾದ್ಯಂತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಮೋದದಿಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಮೋದಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಯಾಣಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಯೋಗ ( 2 , 1 )
ಪ್ರಯೋಗಂಗಳೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಯೋಗಗತಮಾರ್ಗಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಯೋಗದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಯೋಗಮೀ ( 2 , 1 )
ಪ್ರಯೋಗಮೀತೆಱದನಱಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಯೋಗಾಂತರಮಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಯೋಗಾನುಗತಂ ( 2 , 1 )
ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರರೂಢಮುದನಾದನಾತನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರರೂಪಿತಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪ್ರವರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರವಿಕಸಿತಾಂಬುಜವನಮಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರವಿಭಾಗ ( 1 , 1 )