ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕ್ರಮಮಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮಮಕ್ಕುಮರ್ಥಶೂನ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮಮಕ್ಕುಮಿದೆಂದುಮ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮಮದಱೊಳೆಲ್ಲಮೆನಲಿನಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮಮೆರಡಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮವಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮವಿನ್ನದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮವಿಹಿತ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮಸಹಿತಮಗಮ್ಯರೂಪ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮಾದ್ಯುಕ್ತಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕ್ರವನೊಚರಾಮಯದಷ್ಟಪಾಯದೆಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಿಯಾನುಗತ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಿಯಾನುಗಮಿತಾರ್ಥಮಿಂತು ( 1 , 1 )
ಕ್ರಿಯಾಪದಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಿಯಾಸ್ವಭಾವಾಖ್ಯಾನಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಿಯೆಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಿಯೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಿಯೆಯುಮನಱೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಿಯೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕ್ರೀಡೆಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕ್ಲೇಶಕರಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷರಂಗಳೇಕಸ್ವರಂಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷಿತ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷಿತಿಪತಿಯಂ ( 2 , 1 )
ಕ್ಷೀರಗುಡಾ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಗೌರಯಶೋಧಿಕನೀತನೇ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಕರ್ಷಣಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಕೞಮೆಗಳುಂ ( 1 , 1 )
ಕೞಲ್ಚಿ ( 2 , 1 )
ಕೞಲ್ಚುವುದಧೀಶ್ವರನಾ ( 1 , 1 )
ಕೞಲ್ತುದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಕೞಿ ( 1 , 1 )
ಕೞಿದು ( 1 , 1 )
ಕೞಿಯದುೞಿ ( 1 , 1 )
ಕೞಿಯೆ ( 1 , 1 )