ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪೋಪೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪೋಪೋ ( 1 , 1 )
ಪೋಬೞಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಪೋಲದವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಪೋಲದೀ ( 1 , 1 )
ಪೋಲದು ( 1 , 1 )
ಪೋಲ್ಕುಮಾ ( 1 , 1 )
ಪೋಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಪೋಲ್ಗುಂ ( 1 , 1 )
ಪೋಲ್ಗುಮೆನ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಪೋಲ್ತಯ್ ( 1 , 1 )
ಪೋಲ್ತಿರ್ದುಂ ( 2 , 1 )
ಪೋಲ್ವುದಂ ( 1 , 1 )
ಪೋಲ್ವೆನೆಂಬುದರ್ಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪೋಲ್ವೆಯೆಂಬುದನುಗತಮಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ಪತಿಶಯಧವಳಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ಪದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ಪುದನೊಲ್ವರಿಂತು ( 1 , 1 )
ಪ್ಪುದಿದೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಪ್ಪುದು ( 1 , 1 )
ಪ್ಪುವವಳಾನವಯವದೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕಟಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕಟತರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕಟಮಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕಟಶ್ಲೇಷಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕಟಶ್ಲೇಷವಿರುದ್ಧಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕಟಿತಮದಱಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕಟಿತೋಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕಟಿಸು ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕರಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕರಣಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕಲ್ಪಿತಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕಾಶಕಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕಾಶಿತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕೃತಿಜನಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಗಣಿತಾಭ್ಯುದಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಗತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಗಲ್ಭದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಗಲ್ಭವಚನಪ್ರವೃತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಗೀತಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಗುಣಗುಣಗಣೋದಯರ್ಕಳ್ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಜೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಜೆಯುಮಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಣತಾರಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಣಯಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಣಯಮನಾಗಿಸಿದರಮಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಣಿಹಿತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಣುತ ( 3 , 1 )
ಪ್ರತತಿಯನೊಡಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರತಾಪೋದಯಮಂ ( 1 , 1 )