ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕೃಪೆಯಿನಾ ( 1 , 1 )
ಕೃಷ್ಣಗುಣಾನುರಕ್ತೆಯಮ ( 1 , 1 )
ಕೆ ( 2 , 1 )
ಕೆಂನಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಡದೆ ( 1 , 1 )
ಕೆಡೆನುಡಿವರ್ ( 1 , 1 )
ಕೆಡೆಪೇೞ್ದೊಡಕ್ಕುಮದು ( 1 , 1 )
ಕೆನರಾಕಮಾ ( 1 , 1 )
ಕೆನ್ನಂ ( 2 , 1 )
ಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಕೆಯಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಕೆಯ್ಕೊಂಡರ್ ( 1 , 1 )
ಕೆಯ್ಗೆಯ್ಯದೊಪ್ಪುವಂದಮುಮವಳಾ ( 1 , 1 )
ಕೆಯ್ಯದು ( 1 , 1 )
ಕೆಲಕಾಲದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಲಕೆಲದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೆಲದೊಳೊಯ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ಕೆಲದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೆಲನಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಲಬರ್ ( 1 , 1 )
ಕೆಲರೆ ( 1 , 1 )
ಕೆಲವಂ ( 2 , 1 )
ಕೆಲವೆಡೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೆಳದಿಯನಭಿಮತಮುಮನೊ ( 1 , 1 )
ಕೆಳದಿಯರೊಡನಾಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಳದಿಸಮೇತಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಳದೀ ( 1 , 1 )
ಕೆಳೆಯಪ್ಪವಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಳೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಕೆಸರ್ಮಾಡದನ್ನೆಗಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಸಱಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಸಱೆ೦ ( 1 , 1 )
ಕೇ ( 2 , 1 )
ಕೇಕಾ ( 1 , 1 )
ಕೇಕಿನರ್ತನಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಕಿಸ್ವನಮುಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಡಡಸಿದಂದು ( 1 , 1 )
ಕೇಡಡಸಿದೊಡಂ ( 1 , 1 )
ಕೇತನಾಭತನುತನುವಂ ( 1 , 1 )
ಕೇತುಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೇನುಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಳನಮಾನಳಿನಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಳನಲ್ಲನಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ದು ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ದೆನೆಂದಱಿಯೆಂ ( 1 , 1 )
ಕೇವಲಭೇದಂ ( 1 , 1 )
ಕೇವಲಮದೞೊಳಳಂಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ಕೇವಲಮಾ ( 1 , 1 )
ಕೇವಳಮವಱ ( 1 , 1 )
ಕೇವಳಮಾಗೆ ( 1 , 1 )