ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪೂಣ್ದುದಂ ( 1 , 1 )
ಪೂತಿ ( 1 , 1 )
ಪೂರಾಶ್ರಿತ ( 1 , 1 )
ಪೂರ್ವಕವಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪೂರ್ವಕಾವ್ಯರಚನೆಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಪೂರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಪದವಿಧಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಪೂರ್ವಾ ( 1 , 1 )
ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ ( 1 , 1 )
ಪೂರ್ವೋದಿತಾರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಪೃಥುನಿತಂಬಬಿಂಬೆಯನುೞಿದಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಂಪತಿಸುಲಭಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಂಪುಮಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಅರ್ಗಱೆ ( 1 , 1 )
ಪೆತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಪೆತ್ತು ( 1 , 1 )
ಪೆರತೊಂದರ್ಥಾಂ ( 1 , 1 )
ಪೆರ್ಚನಂತರಂಗಕ್ಕೆನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಪೆರ್ಚಲಧಿಕವಿಭವರ್ಕಳುಮಂ ( 1 , 1 )
ಪೆರ್ಚಲೀಯದಂತಂಬುಧಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಪೆರ್ಚಿತ್ತು ( 2 , 1 )
ಪೆರ್ಚಿರೆ ( 1 , 1 )
ಪೆರ್ಚಿಸುಗುಂ ( 2 , 1 )
ಪೆರ್ಚುವುದಕ್ಕೀ ( 1 , 1 )
ಪೆರ್ಮೞೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಱ ( 2 , 1 )
ಪೆಱ(ನಾ) ( 1 , 1 )
ಪೆಱತಂ ( 6 , 1 )
ಪೆಱತೊಂದಲ್ಲಿಲ್ಲದುಮುಮ ( 1 , 1 )
ಪೆಱತೊಂದು ( 1 , 1 )
ಪೆಱದುಮಿದಱೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪೆಱಪಿಂಗುಪಿಂಗು ( 1 , 1 )
ಪೆಱರ ( 2 , 1 )
ಪೆಱರಿಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಱರುಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಱರೆಂಬುದಾ ( 1 , 1 )
ಪೆಱರೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪೆಱರ್ಗಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಱವಱ ( 1 , 1 )
ಪೆಱವುಮನೀ ( 2 , 1 )
ಪೆಱವುಮಿನ್ನಪ್ಪುವಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಱುಗುಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಱುಗುಮೆಲ್ಲಿಯಾನುಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಱ೦ ( 1 , 1 )
ಪೆಸರಿಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಸರೊ ( 1 , 1 )
ಪೆೞಿಗುಂ ( 1 , 1 )
ಪೇ ( 4 , 1 )
ಪೇ[ೞ್ದಮ]ಱೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಪೇ[ೞ್ವೊಡೆ] ( 1 , 1 )
ಪೇಱ್ವೆಡೆಯೊಳಂ ( 1 , 1 )