ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಿವಿವರಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಕಿಸಲಯಮಧರಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಸುಗುಳಮಾದಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಸುವೊೞಲಾ ( 1 , 1 )
ಕೀರ್ತಿಧ್ವಜನಾ ( 1 , 1 )
ಕೀೞಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಕುಡಲಿರ್ದೆಂ ( 1 , 1 )
ಕುಡಲುಂ ( 1 , 1 )
ಕುಡಿಯರಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಕುಣಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಕುಣಿವಂ ( 1 , 1 )
ಕುದಿಕುದಿದತ್ತಣಿಂ ( 1 , 1 )
ಕುದುರೆ ( 1 , 1 )
ಕುಪಿತಾಕೃತಿಯೆಂಬುದುಪಮೆ ( 1 , 1 )
ಕುಮಾರ ( 1 , 1 )
ಕುಮುದವನಂ ( 1 , 1 )
ಕುಮುದಾದಿಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕುಮುದಾನಂದನಕರವತಿ ( 1 , 1 )
ಕುರಜಲಸೇಚಂ ( 1 , 1 )
ಕುರಿತು ( 1 , 1 )
ಕುಱಿ ( 3 , 1 )
ಕುಱಿಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಕುಱಿತಂತೆ ( 2 , 1 )
ಕುಱಿತಾವನನು ( 1 , 1 )
ಕುಱಿತು ( 2 , 1 )
ಕುಱಿಪುಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಕುಱಿಪುಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ಕುಱಿಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಕುಱುತು ( 1 , 1 )
ಕುಱುಪುಗಳಿಂದಱಿದು ( 1 , 1 )
ಕುಱೆ ( 1 , 1 )
ಕುಱೆಗೊಂಡು ( 2 , 1 )
ಕುಱೆತಂತು ( 1 , 1 )
ಕುಱೆತವರಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಕುಱೆತು ( 1 , 1 )
ಕುಱೆತೋ ( 1 , 1 )
ಕುಱೆಪಂ ( 1 , 1 )
ಕುಱೆಪನೆ ( 1 , 1 )
ಕುಱೆಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಕುಲಗಿರಿಯಯ್ ( 1 , 1 )
ಕುಲಜನೀತನೆ ( 1 , 1 )
ಕುಲಜನುಮಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಕುಲಜಾತಿದೇಶವಿಶದಂ ( 1 , 1 )
ಕುಲಮಿಲ್ಲದಿಱಿದು ( 1 , 1 )
ಕುಲವಧುವಂ ( 1 , 1 )
ಕುಲಾಲಗೇಹಂಗಳೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಕುಳಂಗಳುಂ ( 1 , 1 )
ಕುಳಮಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಕುಳವಿದಿತಪದೋದ್ಯತ್ಕೋಮಳಾಳಾಪಶೀಲಂ ( 1 , 1 )