ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಾವರಕ್ಕರಸನಂ ( 1 , 1 )
ಕಾವೇರಿಯಿಂದಮಾ ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯ ( 4 , 1 )
ಕಾವ್ಯಂ ( 3 , 1 )
ಕಾವ್ಯಂಗಳೊ ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯಂಗಳ್ ( 2 , 1 )
ಕಾವ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯದಿನಾ ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯದೊಳಿಂತು ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯದೊಳ್ ( 2 , 1 )
ಕಾವ್ಯನಾಟಕ ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯಪದವಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯಪ್ರಯೋಗ ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯಬಂಧಮೆಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯಬಂಧಮೆಂದುಮನಿಂದ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯರಚನಾಕ್ರಮದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯರಚನೆ ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯರಚನೆಗುಚಿತಮೆನಿಪ್ಪಾ ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯವಸ್ತು ( 1 , 1 )
ಕಾವ್ಯೋಕ್ತಿಗಳೊಳ್ ( 2 , 1 )
ಕಾಶಮನೊಳಕೊಳ್ಗುಮಳವಿಗೞಿ ( 1 , 1 )
ಕಾಶಮಿದೇನತಿವಿಶಾಲಮೋ ( 1 , 1 )
ಕಾೞ್ಪೆನೆಂಬುದುಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಕ ( 1 , 1 )
ಕಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಕಿಡಿಪಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಡಿಪಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕಿಡಿಪಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಿಡಿಸದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಕಿಡಿಸಲ್ ( 1 , 1 )
ಕಿಡಿಸಲ್ಸುಡಿಸೋಲಮೇ ( 1 , 1 )
ಕಿಡಿಸುಗುಮಂತಃಕಳಂಕ ( 1 , 1 )
ಕಿಡಿಸುವವೊಲೊಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಕಿಡಿಸುವವೋಲಱಿದು ( 1 , 1 )
ಕಿಡುಗುಂ ( 1 , 1 )
ಕಿತವ ( 1 , 1 )
ಕಿರಣಂ ( 1 , 1 )
ಕಿರಿಯಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕಿಱಿದು ( 1 , 1 )
ಕಿಱಿದೆಂದೇಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕಿಱಿದೇಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಱುವಕ್ಕಳುಮಾ ( 1 , 1 )
ಕಿಱೆದಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಱೆದನುಱೆದುದಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಱೆದಱೊಳಱೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಕಿಱೆದಱೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಕಿವಿಗಿನಿದಾಗಿರ್ಪ ( 1 , 1 )
ಕಿವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಿವಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )