ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪವನಾಂತರದಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಸತದನೞ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಪಸರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪಸರಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಪಾ ( 2 , 1 )
ಪಾಂ ( 3 , 1 )
ಪಾಂಗಱೆದು ( 1 , 1 )
ಪಾಂಗಿಂತಕ್ಕುಂ ( 3 , 1 )
ಪಾಗದಮುಮ ( 1 , 1 )
ಪಾಗಮ ( 1 , 1 )
ಪಾಡೞಿ ( 1 , 1 )
ಪಾದಂತದೊಳುೞಿದ ( 1 , 1 )
ಪಾದಗ ( 1 , 1 )
ಪಾದದೊಳಿಡುವುದದಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಪಾದದೊಳೆರಡನೆಯಕ್ಕರ ( 1 , 1 )
ಪಾದಾಂತಂಗಳೊ ( 1 , 1 )
ಪಾದಾಂಬುಜ ( 1 , 1 )
ಪಾದಾರ್ಧ ( 1 , 1 )
ಪಾಪಕರ್ಮಂ ( 1 , 1 )
ಪಾಪದ ( 1 , 1 )
ಪಾಪನಿಚಯಂ ( 1 , 1 )
ಪಾಪಮಿದು ( 1 , 1 )
ಪಾಯ್ಗುಮುದ್ ( 1 , 1 )
ಪಾಯ್ದೊರ್ವನೆ ( 1 , 1 )
ಪಾರಪರಾಯಣಂ ( 1 , 1 )
ಪಾರಿಜಾತ ( 1 , 1 )
ಪಾರ್ಥಿವ ( 1 , 1 )
ಪಾರ್ಥಿವಲೋಕನಪ್ಪನೆಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಪಾರ್ವರ್ಗಾ ( 1 , 1 )
ಪಾಲ್ಗಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಪಾವನೀಯ ( 1 , 1 )
ಪಾವುಡಂ ( 1 , 1 )
ಪಾಹಿತ ( 1 , 1 )
ಪಾೞಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಾೞಿ ( 3 , 1 )
ಪಿಂಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಪಿಂಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪಿಂಗಿಸುಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಿಂಗಿಸುವವೊಲ್ ( 1 , 1 )
ಪಿಂಜರಿತಂಬೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಪಿಂತಂ ( 1 , 1 )
ಪಿಡಿದದನೆ ( 1 , 1 )
ಪಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ಪಿದಂ ( 1 , 1 )
ಪಿನಿಂ ( 1 , 1 )
ಪಿನಿಜ ( 1 , 1 )
ಪಿರಿದಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಪಿರಿದು ( 2 , 1 )
ಪಿರಿದುಂ ( 1 , 1 )
ಪಿರಿದುಮರ್ಥಮ ( 1 , 1 )