ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಾಂತ್ಯಾ ( 2 , 1 )
ಕಾಡಿಗೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಡು ( 1 , 1 )
ಕಾಡುವೆನೆಂಬುದಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಣದಂತಿರಿಸಂಗಡಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಾಣದಂತೆಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಣನೇಗೆಯ್ದುಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಣಿಸಿದಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಣ್ಬುದು ( 1 , 1 )
ಕಾತನಂ ( 1 , 1 )
ಕಾತರಿಸುತ್ತುಂ ( 1 , 1 )
ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಾದಂಬಿನೀನಾಥನಾರೂಢ ( 1 , 1 )
ಕಾಮಜ್ವರಮಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಮಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಕಾಮಿಗಳಾ ( 2 , 1 )
ಕಾಮುಕ ( 1 , 1 )
ಕಾರ ( 1 , 1 )
ಕಾರಂ ( 5 , 1 )
ಕಾರಕ ( 3 , 1 )
ಕಾರಕಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರಕದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಾರಕದೋಷಮಾಗಳುಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರಕದೋಷಮುಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರಕಮಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರಕಮಾಱು ( 1 , 1 )
ಕಾರಕಯುಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಕಾರಣಂ ( 2 , 1 )
ಕಾರಣಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರಣದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರಣಮನಱಿ ( 1 , 1 )
ಕಾರಣಮಾಗಿರ್ಪುದಳಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರಣಾಂತರಮನಂತದಱೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಾರಮ ( 1 , 1 )
ಕಾರವಿಭಾಗಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರಸುಮಾರ್ಗ ( 1 , 1 )
ಕಾರಿರುಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಾರೊಳಿಂತು ( 1 , 1 )
ಕಾರೋತ್ಕರ್ಷಪ್ರಕಾಶಮೂರ್ಜಿತ ( 1 , 1 )
ಕಾರ್ಗೆಣೆಯಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಕಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಕಾರ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಕಾಲ ( 1 , 1 )
ಕಾಲದ ( 1 , 1 )
ಕಾಲಮಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಲಮಹೋರಾತ್ರಾದಿಕ ( 1 , 1 )
ಕಾಲಮುಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಲವಿರುದ್ಧಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಳಿದಾಸ ( 1 , 1 )
ಕಾವನನುನೀತಗೃಹೀತವಾಕ್ಯಂ ( 1 , 1 )