ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಳೆಯಲಕ್ಕುಮೇ ( 1 , 1 )
ಕಳೆಯವೇೞ್ದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಳೆವೊಡಂತದನಾವೆಡೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಕವರ್ದವರುಮೊಳರೆ ( 1 , 1 )
ಕವಿ ( 7 , 1 )
ಕವಿಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಕವಿಗಳಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಕವಿಗಳುಮನಾದಿಲೋಕೋ ( 1 , 1 )
ಕವಿಗಳ್ ( 3 , 1 )
ಕವಿಗೆಡಱೆ ( 1 , 1 )
ಕವಿಜನತಾಪ್ರಯೋಗ ( 1 , 1 )
ಕವಿಜನದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕವಿತಾ ( 2 , 1 )
ಕವಿತಾಬಂಧಮನಶೇಷಮಂ ( 1 , 1 )
ಕವಿಪದ ( 2 , 1 )
ಕವಿಪ್ರಧಾನ ( 1 , 1 )
ಕವಿಪ್ರಧಾನರಾ ( 1 , 1 )
ಕವಿಭಾವಕೃತಾನೇಕ ( 1 , 1 )
ಕವಿಮಾ ( 1 , 1 )
ಕವಿಯಲ್ಲದರಂ ( 1 , 1 )
ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದೊಳ್ ( 3 , 1 )
ಕವಿವಿಧಿತಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕವಿವೃಷಭ ( 1 , 1 )
ಕವಿವೃಷಭರಾ ( 1 , 1 )
ಕವಿವೃಷಭರ್ಕಳ್ ( 3 , 1 )
ಕವೀ ( 1 , 1 )
ಕವೀಶ ( 2 , 1 )
ಕವೀಶರಾ ( 1 , 1 )
ಕವೀಶರ್ ( 3 , 1 )
ಕವೀಶ್ವರಂ ( 1 , 1 )
ಕವೀಶ್ವರರ್ ( 1 , 1 )
ಕಸದವೋಲನವರತಂ ( 1 , 1 )
ಕಸವರಮೆಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಕಸವರಮೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಕಸವರಮೇನು ( 1 , 1 )
ಕಸವೇಂ ( 1 , 1 )
ಕಾ ( 4 , 1 )
ಕಾಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಂಗಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಂಡಪಟದಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಂತ ( 2 , 1 )
ಕಾಂತಜಲಶೀತಳಮೀ ( 1 , 1 )
ಕಾಂತನಂ ( 2 , 1 )
ಕಾಂತನಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಂತಮಸಂಭಾವಿತಾರ್ಥಮುದ್ದಾಮೋಕ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಂತಮೆಂಬುದಭಿಗೀತಾರ್ಥಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಂತಾಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಂತಿಗುಣದಿನೆಂದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಂತೆಯೆಂಬುದವಯವ ( 1 , 1 )
ಕಾಂತೋ ( 1 , 1 )