ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗುಣವೃತ್ತಿಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣವೃದ್ಧರನಾರತಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣವೃದ್ಧರುಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣಸಂ ( 2 , 1 )
ಗುಣಸೂರಿ ( 1 , 1 )
ಗುಣಸ್ವಭಾವಾಖ್ಯಾನಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣಾಗುಣಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಗುಣಾನುಗತ ( 1 , 1 )
ಗುಣಾವಗುಣಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಗುಣೋದಯ ( 2 , 1 )
ಗುಣೋದಯನಕಾರಣಧುರ್ಯಮಿತ್ರಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣೋದಯಮದಱದಿಂತು ( 1 , 1 )
ಗುಣೋದಯರ್ ( 1 , 1 )
ಗುಣ್ಪಿಂದೆಂ ( 1 , 1 )
ಗುನಜಾತ್ಯಾದಿಗಳೊಳಗನು ( 1 , 1 )
ಗುಮಶ್ರುತ ( 1 , 1 )
ಗುರು ( 1 , 1 )
ಗುರುಗಳಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಗುರುಜಘನಸ್ತನಭರಮಂ ( 1 , 1 )
ಗುರುಜನದ ( 1 , 1 )
ಗುರುತಾ ( 1 , 1 )
ಗುರುದೋಷಮುಂ ( 1 , 1 )
ಗುರುನಾಣ್ಭರದಿಂದಮೆಱಗಿ ( 1 , 1 )
ಗುರುಲಘುಭೇದಂ ( 1 , 1 )
ಗುರುಲಘುವಿನ್ಯಾಸಕ್ರಮ ( 1 , 1 )
ಗುರುಲಘೂದಿತದೋಷ ( 1 , 1 )
ಗುರುಲಜ್ಜಾಭರದಿನೆಱಗಿ ( 1 , 1 )
ಗುರೂ ( 1 , 1 )
ಗುರೂಪದೇಶಕ್ರಮದಿಂ ( 1 , 1 )
ಗುರೂಪದೇಶಾ ( 1 , 1 )
ಗುಹಾ ( 1 , 1 )
ಗೂಢಚತುರ್ಥಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಗೆಂ ( 1 , 1 )
ಗೆಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಗೆಲೆಯೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಗೆಲ್ದನಿಂತುವರಿನೃಪಬಲಮಂ ( 1 , 1 )
ಗೆಲ್ದಿರ್ದುಂ ( 1 , 1 )
ಗೆಲ್ದುದಱಿಂ ( 1 , 1 )
ಗೆಲ್ದುದಱೆಂ ( 1 , 1 )
ಗೆಲ್ದುರು ( 1 , 1 )
ಗೆಲ್ಲದು ( 1 , 1 )
ಗೆಲ್ವೆಯಾಗಾಹವದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಗೈರಿಕರಸಾರ್ದ್ರಮಂ ( 1 , 1 )
ಗೊಂದಿರದೆರಡಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಗೊಂದಿವೞೊಳಮರೆ ( 1 , 1 )
ಗೊರವನೆನೆ ( 1 , 1 )
ಗೊರವರುಂ ( 2 , 1 )
ಗೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಗೋ ( 1 , 1 )