ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕರುಣಾರಸಂ ( 1 , 1 )
ಕರುಣಿಪ್ಪುದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಕರುಣಿಸು ( 1 , 1 )
ಕರೆಕರೆದು ( 1 , 1 )
ಕರೇಣುಪೇಚಕನಿರೂಪಿತಾಯತಹಸ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಚಿದೊಡಾನೀ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಚೇಱು ( 1 , 1 )
ಕರ್ಣಪೂರೋತ್ಪಳಮಂ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಣೋ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಬುವಿಲ್ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಮ ( 2 , 1 )
ಕರ್ಮಕರಣಾದಿಕದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕರ್ವ್ವಿನ ( 1 , 1 )
ಕಱಲ್ಚುಗುಂ ( 1 , 1 )
ಕಱಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಕಱುವಂ ( 1 , 1 )
ಕಲ ( 1 , 1 )
ಕಲಮಾ ( 1 , 1 )
ಕಲಾಕಲಾಪಂ ( 2 , 1 )
ಕಲಿಯಾದಂ ( 1 , 1 )
ಕಲುಷಾಯತರಾ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ಗುಂ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ತಂಗಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ತರಾರ್ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ತುಲ್ಲಿಂದೋಡುವಮೆಂ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ಪಕುಜಾತಂ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ಪನೋಕ್ತಿಕಷ್ಟಮುಮೆಂದೀ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷನಂ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ಲದಿರಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಳಂಕಿತಂ ( 1 , 1 )
ಕಳತ್ರಮೀ ( 1 , 1 )
ಕಳವಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕಳಹಂ ( 1 , 1 )
ಕಳಹಂಸಲೀಲಗಮನೇ ( 1 , 1 )
ಕಳಹಮಸೆಗಳ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಳಾ ( 2 , 1 )
ಕಳಾಕಳಾ ( 1 , 1 )
ಕಳಾಕಳಾಪಕಥಿತವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಳಾಗುಣಂ ( 1 , 1 )
ಕಳಾಪಂ ( 1 , 1 )
ಕಳಿಕಾಂಕುರ ( 1 , 1 )
ಕಳಿಕಾಕುಳಕೋ ( 1 , 1 )
ಕಳಿಪಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಳಿವಂ ( 1 , 1 )
ಕಳೆಗಲ್ಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಕಳೆಗಾ ( 1 , 1 )
ಕಳೆಗೊಂದಿ ( 1 , 1 )
ಕಳೆದುವು ( 3 , 1 )
ಕಳೆಯದೆಂತು ( 1 , 1 )