ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಾನವಾರಿವಾರಿತಲೋಕನಂ ( 1 , 1 )
ದಾನಿಯದೆಂತೆಂಬುದಿಂತು ( 1 , 1 )
ದಾನಿಯೆ ( 1 , 1 )
ದಾನೆಯನಪಾಯಪಂಕದೊ ( 1 , 1 )
ದಾರುದಾರುಣನಂ ( 1 , 1 )
ದಾವರಿವರಮಿರ್ಪ ( 1 , 1 )
ದಿಂತಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ದಿಕ ( 1 , 1 )
ದಿತ ( 1 , 1 )
ದಿತರಾಗನಾದಂ ( 1 , 1 )
ದಿತೋಕ್ತಿಭೇದಕ ( 1 , 1 )
ದಿನಕರ ( 2 , 1 )
ದಿನಕರನುದಯಂಗೆಯ್ದಂ ( 1 , 1 )
ದಿನಕರನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ದಿನನಾಯಕನಪರದಿಗಂ ( 1 , 1 )
ದಿನಿಸುಂ ( 1 , 1 )
ದಿನೇಶನುಂ ( 1 , 1 )
ದಿಪ್ರಾಸಂ ( 1 , 1 )
ದಿರದೆಯುಮೇಕ ( 1 , 1 )
ದಿರದೊಳಗೊಳಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದಿರವಂ ( 1 , 1 )
ದಿರವದು ( 1 , 1 )
ದಿರವುಂ ( 1 , 1 )
ದಿರ್ದುದುಮಂ ( 1 , 1 )
ದಿವಸಕರನುದಯಗಿರಿಶಿಖ ( 1 , 1 )
ದಿವಸಮ ( 1 , 1 )
ದಿವಾ ( 1 , 1 )
ದಿವಿಜನೋ ( 1 , 1 )
ದಿವ್ಯಸೇ ( 1 , 1 )
ದೀ ( 1 , 1 )
ದೀನಮಾನ ( 1 , 1 )
ದೀನಾದಾನಿನಿದಾನಾದೀನಾನೆನಿಂನನನಿಂದನಾ ( 1 , 1 )
ದೀನಾದೀನಾನಾದಿನಾದೀನಾನಿಂನಾನೇನೆನಾನಿನಾ ( 1 , 1 )
ದೀನಾನಾಥರ ( 1 , 1 )
ದೀನಾನಾಮನಮಾನದೀ ( 1 , 1 )
ದೀಪಕದ ( 1 , 1 )
ದೀಪಕಮಾಜಾತ್ಯಾದಿನಿ ( 1 , 1 )
ದೀಪವಿಕಲ್ಪಮಂ ( 1 , 1 )
ದೀರ್ಘಂ ( 1 , 1 )
ದೀರ್ಘಮಕ್ಕುಮೆರಡನೆಯ ( 1 , 1 )
ದೀರ್ಘೋಕ್ತಿಯೊ ( 1 , 1 )
ದೀವದಿಂ ( 1 , 1 )
ದು ( 3 , 1 )
ದುಂ ( 2 , 1 )
ದುಃ ( 1 , 1 )
ದುಕೂಲಾಂಬರೆಯಂ ( 1 , 1 )
ದುಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ದುದನಱೆದಾರಯಲುಮಾರ್ಪರಾ ( 1 , 1 )
ದುನ್ನಿದ್ರಂ ( 1 , 1 )
ದುಪಚಿತ ( 1 , 1 )