ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರವಿಲೀನಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಶಂಸೋಪಮೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಶಂಸೋಪಮೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಶಾಂತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಸನ್ನಗಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಸನ್ನಮದುಮಿಂತಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಸನ್ನಮಿದಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಸನ್ನೋದಾರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಸರಮಾಗಿಯುಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಸಹ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಸ್ತುತಮಲ್ಲದುದನೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಸ್ತುತಮೆಂಬುದಳಂಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಾಕಟಮಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಾಕಟಮದಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಾಕ್ತನೋಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಾಣ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಾಣಂಗಳವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಾದುರಹೋ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮನ್ಯಮರ್ಥಾಧಾರಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಾಸಂ ( 8 , 1 )
ಪ್ರಾಸಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಾಸಮನತಿಶಯಮಿದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರಾಸವಿವಿಕ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಾಸಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಾಸಾನುಪ್ರಾಸಾಂತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯಕುಶಲಪೂರ್ವಕೋಚಿತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯತರಮೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯತರಾಶಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯದೆಡೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯನೆಂಬುದಿಂತು ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯಮುಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯೆಯಂ ( 2 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿನಾವನನಗಲಳ್ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೋಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಪೞಗನ್ನಡಂ ( 1 , 1 )
ಪೞಗನ್ನಡಮಂ ( 1 , 1 )
ಪೞಿಕೆಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಪೞಿಗುಂ ( 1 , 1 )
ಪೞಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಪೞಿವರುಮಂ ( 1 , 1 )
ಪೞಿವರೆನ್ನನೆನ್ನದೆ ( 1 , 1 )