ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕೈ ( 2 , 1 )
ಕೈಕೊ ( 1 , 1 )
ಕೈಕೊಂಡ ( 2 , 1 )
ಕೈಕೊಳೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ಕೈಕೊಳ್ವುದೀ ( 1 , 1 )
ಕೈದುಗೆಯ್ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದಪನಿವಂದಿರನೀಗಳೆ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದಿರ್ದುಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದು ( 2 , 1 )
ಕೊಟ್ಟಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಡಿ ( 1 , 1 )
ಕೊಡೆ ( 2 , 1 )
ಕೊಪಣ ( 1 , 1 )
ಕೊಯ್ದುಮಿಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕೊರಗುತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಕೊರ್ಬು ( 1 , 1 )
ಕೊಲ್ಲೆಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಳಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೊಳದಂತಂಬರಮತಿನಿ ( 1 , 1 )
ಕೊಳದೊಳಗೇನಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಳನಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಳಮುಚಿತರಾಜಹಂಸೋತ್ತಂಸಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಳಲುಂ ( 1 , 1 )
ಕೋ ( 3 , 1 )
ಕೋದಂತಿರ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಕೋಮಳ ( 1 , 1 )
ಕೌಶಲಮಂ ( 1 , 1 )
ಕೌಶಳಂ ( 1 , 1 )
ಕೌಸ್ತುಭ ( 1 , 1 )
ಕ್ಕಳ[ಮೊ]ಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಕಳಮವರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಕಳಮೀಯರ್ ( 1 , 1 )
ಕ್ಕಳಮುಪಮಾಖ್ಯಾತಮಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಕ್ಕಾಲಯಮದನಱೆದು ( 1 , 1 )
ಕ್ಕುದಾಹೃತಂ ( 2 , 1 )
ಕ್ಕುಪಚಿತೋರುಗುಣಮಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ಕೆ ( 2 , 1 )
ಕ್ಕೋಡಿ ( 2 , 1 )
ಕ್ತಗತಾಳಂಕಾರಮದಱ ( 1 , 1 )
ಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ತ್ಯಾದಾನಪದಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮ ( 3 , 1 )
ಕ್ರಮಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮದಿಂ ( 2 , 1 )
ಕ್ರಮದಿನವರೆಣ್ಬರಂತು ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮದೆ ( 2 , 1 )
ಕ್ರಮದೆಂಬುದನಱಿವುದಾ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮದೋಜೋಲಕ್ಷಣಮು ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮನಮನಾಭಿಮುಖರ್ಕಳಪ್ಪ ( 1 , 1 )