ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(55) (11) (21) (2) (7) (0) (0) (0) (6) (0) (0) (6) (0) (0) ಅಂ (5) ಅಃ (0) (44) (0) (12) (2) (0) (3) (1) (14) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (0) (21) (4) (57) (63) (0) (20) (6) (39) (2) (4) (0) (3) (35) (14) (0) (49) (2) (0)
ವದನಂ ಮದೀಯಲೋಚನ ಮುದಾವಹಂ ಕಮಳಮಳಿಕುಳೋತ್ಸವಜನಕಂ ವಿದಿತ ವಿಭೇದಕ್ರಮಮಿಂ ತಿದಲ್ಲದಿಲ್ಲೆಂಬುದತಿಶಯೋಪಮೆ ಸತತಂ ಅತಿಶಯೋಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವದನಮಿದಲ್ತಂಬುರುಹಂ ಮದಲೋಲವಿಲೋಚನಂಗಳಲ್ಲಮಿವಳಿಗಳ್ ಮುದಮಲ್ಲಿದು ವಿಕಸನಮೆಂ ಬಿದನಿಂಬೆನೆ ಬಗೆಗೆ ರೂಪಕಾಪಹ್ನುತಿಯಂ ರೂಪಕಾಪಹ್ನುತಿ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವದನಾಂಬುಜರಂಗದೊಳೀ ಮದಾಲಸಭ್ರೂಲತಾವಿಲಾಸಿನಿ ಲೀಲಾ ಸ್ಪದ ನೃತ್ಯಮನಾಗಿಸಿದ ಪ್ಪುದಿದೆಂಬುದು ರೂಪಕೋರುರೂಪಕಮಕ್ಕುಂ ರೂಪಕ ರೂಪಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವನರುಹದಂತೆ ಮುಖಂ ಲೋ ಚನಮೆಸೆವುತ್ಪಳದವೋಲ್ ತಳಂ ತಳಿರೆಂತೆಂ ದನುರೂಪಮಾಗಿ ಪೇೞ್ವೊಡ ದೆನಸುಂ ವಸ್ತೂಪಮಾನಮೆಂಬುದು ಪೆಸರಿಂ ವಸ್ತೂಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವನರುಹದಳನಯನೆ ನಿ ನ್ನನೆ ನೆನೆನೆನೆದಿರು [ಳೊಳಗೊ] ಱಗದಿರೆ ಕಡೆಗಣ್ಗಳ್ ಮುನಿಸನಭಿನಯಿಪವೋಲ್ ಕೆ ಮ್ಮನೆ ರಕ್ತಾಂಭೋಜರುಚಿಯನಿೞ್ಕುಳಿಗೊಳ್ಗುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವರ ರೂಪಕ ಭೇದಮನಿಂ ತಿರೆ ಪೇೞ್ದೆಂ ಕಿಱೆದನುಱೆದುದಂ ಲಕ್ಷ್ಯದೊಳಾ ದರದಱಗೆ ತೋರ್ಪೆನರ್ಥಾಂ ತರವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣ ಯುಗಮಂ ಅರ್ಥಾಂತರನ್ಯಾಸ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವರ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರದ ವಿರಚನೆಗಳ್ ನೋೞ್ಪೊಡೊಂದೆ ತೋರ್ಕೆಗಳಿಂತುಂ ಪೊರೆದಿರಲೊಂದೊಂದಱೊಳಾ ಪರಮ ಕವೀಶ ಪ್ರಯೋಗಗತಮಾರ್ಗಂಗಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವರ ಹಂಸಕದಂಬಕಮದು ಶರದಂಬುದಮಲ್ತು ಮುಖರನೂಪುರ ಸಂವಾ ದಿರವಂ ನೆಗೆೞ್ದಪ್ಪುದು ಬಂ ಧುರಮದೞಿ೦ದಿದಱೊಳೆಂಬುದುಪಮಾಕ್ಷೇಪಂ ಉಪಮಾಕ್ಷೇಪ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವರಜಾತಿ ರೂಪಕಾರ್ಥಾಂ ತರವಿನ್ಯಾಸಾತಿರೇಕ ಯಾಥಾಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಥಿರದೀಪಕೋಪಮಾ ಬಂ ಧುರಾತಿಶಯ ಸದೃಶಯೋಗಿತಾಕ್ಷೇಪಂಗಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವರರೂಪಕಾದ್ಯಳಂಕಾ ರರಚನೆಯೊಳ್ ಮುನ್ನೆ ಪೇೞ್ದು ಬಂದೆಂ ಕೆಲವಂ ದೊರೆಕೊಳೆ ಬಗೆಗೀ ತೆಱದಿಂ ನಿರಂತರವಿರುದ್ಧನಿಯಮಿತ ಶ್ಲೇಷಗಳಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವರವಾರನಾರಿಯೊಳ್ ನೆರೆದೆವಾನೆಲ್ಲಿ ನೆ[ರೆ]ದೆ ಪರವಾರನಾರಿಯೊಳ್ ನೆರೆದೆನಾನೆಲ್ಲಿ ನೀಂ ಪರದ [ರಂ] ತರಿಸುವರಿಂತರಿಯ ನೆಲ್ಲಂ ಪುರಿದು ಮಾಱದೆ ಕಾಣದಂತಿರಿಸಂಗಡಿಯೊಳ್ (ಯಮಕಂ)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವಾರಿ ವಾರಿಯೊಳಾದಾನಂ ವಾರಿವಾರಿ ವಿತರ್ಕಮಂ ವಾರಿವಾರಿ ಜವೋದಾನಂ ವಾರಿವಾರಿಜನಾಭನೊಳ್ (ಗೀತಿಕೆ)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವಿಗತಮಳಮುಪಾತ್ತಾರಾತಿಸಾರ್ಥಾರ್ಥವೀರಂ ಸ್ಥಗಿತಮಮಿತ ನಾನಾ ಶಬ್ದವೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚಂ ನಿಗದಿತಗುಣರತ್ನೈಕಾಕರಂ ಸಾಗರಂಬೋಲ್ ಸೊಗಯಿಸಿ ಧರಣೀ ಚಕ್ರಾಂಬ ರಾಕ್ರಾಂತಮಕ್ಕುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವಿಗಳಿತರಾಗನಾವೊಂ ನಿನ್ನಾವುದಱ ಸೊಗಯಿಸುಗುಂ ಕಟಕತ್ವಮಂ ಸಮರ್ಥಬಲಂ ಬಗೆದೆನಗೊಯ್ಯನೆಸಗೆಯಿದುವೊದಾ ಲಗಲಲಾಟಿಸುಗುಮದೆಪೇೞ್ದಿಂ ಬನದೊಳ್ (ಸಮಂತಿ)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವಿದಿತಸಮಸಂಸ್ಕೃತೋದಿತ ಪದಂಗಳೊಳ್ ಪುದಿದು ಬೆರಸಿ ಬರೆ ಕನ್ನಡದೊಳ್ ಮುದಮನವು ತರ್ಕುಮತಿಶಯ ಮೃದಂಗ ಸಂಗೀತಕಾದಿ ಮಧುರರವಂಬೋಲ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ