ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(55) (11) (21) (2) (7) (0) (0) (0) (6) (0) (0) (6) (0) (0) ಅಂ (5) ಅಃ (0) (44) (0) (12) (2) (0) (3) (1) (14) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (0) (21) (4) (57) (63) (0) (20) (6) (39) (2) (4) (0) (3) (35) (14) (0) (49) (2) (0)
ಪಡೆಯಱಿಯಲಾದೊಡರಿಯಂ ಕಿಡಿಸುಗುಮಂತಃಕಳಂಕ ನೃಪಮಂಡಲಮಂ ತಡೆಯದೆ ತಮಸ್ಸ್ವಭಾವಂ ಕಿಡಿಸುವವೋಲಱಿದು ರಾಹು ಶಶಿಮಂಡಲಮಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾದಫಲಕಮ ನತ್ಯುಗ್ರಗ್ರಾಹನಿವಹ ಸಂಕ್ಷೋಭಿತದೊಳ್ ಮತ್ತೀ ರತ್ನಾಕರದೊಳ್ ಪುತ್ರಿಕೆಯೆನೆ ಬೞ್ದಳಿಂತು ಬಾೞ್ವುದೆ ಚೋದ್ಯಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪದನಱೆದು ನುಡಿಯಲುಂ ನುಡಿ ದುದನಱೆದಾರಯಲುಮಾರ್ಪರಾ ನಾಡವರ್ಗಳ್ ಚದುರರ್ ನಿಜದಿಂ ಕುಱೆತೋ ದದೆಯುಂ ಕಾವ್ಯಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತಮತಿಗಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪದನಱೆದೊಂದಂ ಕ್ರಿಯೆಯೊಳ್ ಪುದಿದುೞಿದುದನೊಂದಿ ಬರೆ ವಿಶೇಷ್ಯದೊಳೊಂದಂ ಸದಭಿಮತಮಾಗಿ ನಿಲೆ ಪೇ ೞ್ವುದು ಮಾರ್ಗಂ ನಿತ್ಯಮಲ್ಲವಲ್ಲಭಮತದಿಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪದಪದಾ ವಿಯುತ ನಿಯಮಾ ಸ್ಪದಮಲ್ಲದಳಂಕೃತಂ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕದೊಳ್ ಪುದಿದರ್ಥವ್ಯಕ್ತಿಯನೀ ವುದುಗದ್ಯಮನೇಕ ರೂಪಭೇದ ವಿವಿಕ್ತಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪದಪಾದ ಸಮಸ್ತಾರ್ಧ [ಗತ] ಭೇದ ಚತುಷ್ಟಯಂ ವಿದಿತಾಳಂಕ್ರಿಯಾಧಾರಂ ಮೊದಲ್ ಪೇ[ೞ್ವೊಡೆ] ದುಷ್ಕರಂ ಮುನ್ನಂ ತನ್ನಂ ತಾನೆ ತಾನೇಕೆನ್ನಂ ಕೆನ್ನಂ ನಿರಂತರಂ ಭಿನ್ನಂ ಬಂದಿಪ್ಪನಂತಿನ್ನುಂ ತನ್ನಿಂ ತನಗಮೇವಳೊ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪದೆದುದಯಿಸಲೆಂದುಂ ಕಾ ಲದೊಳಲ್ಲದುದಾರತೇಜನರ್ಕನುಮಲ್ಲಂ ಸದುದಿತ ಗುಣನದಱಿ೦ ನಯ ವಿದನಪ್ಪಂ ಕಾಲಮಂ ನೆರಂ ತೋರ್ಕೆ ನೃಪಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪದ್ಯಂ ಸಮಸ್ತ ಜನತಾ ಹೃದ್ಯಂ ಪದವಿದಿತಪಾದನಿಯಮ ನಿವೇದ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಪಾರ ಪರಾಯಣ ಮಾದ್ಯಂ ಸದ್ವೃತ್ತಿವೃತ್ತಜಾತ್ಯಾಯತ್ತಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರಚಕ್ರಭೂಪರಟ್ಟಿದ ಕರಿಗಳ್ ಬಿಡುತಪ್ಪ ಮದದ ಪೊನಲಿಂದೆತ್ತಂ ನರಲೋಕಚಂದ್ರನಾ ಮಂ ದಿರದೊಳಗೊಳಗೆಲ್ಲ ಕಾಲಮುಂ ಕೆಸಱಕ್ಕುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರದರ್ಗಾ ಪಾರ್ವರ್ಗಾ ಯ್ತರಸರ್ಗಾ ಕುಡಿಯರಪ್ಪ ನಾಲ್ವರ್ಗಾಗಳ್ ಸ್ಥಿರ ಗೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಕ್ಷ್ಮಾ ಪರಿಪಾಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕರ್ಷಣಂಗಳ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರಪಕ್ಷಮುಳ್ಳಿನಂ ತನ ಗಿರವುಬ್ಬಸಮದಱಿನೞಿವುದದನೇಗೆಯ್ದುಂ ಪರೆದ ಪುಡಿಯೆಲ್ಲಮಂ ನೀರ್ ನೆರೆದು ಕೆಸರ್ಮಾಡದನ್ನೆಗಂ ನೆಲಸುಗುಮೇ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರಪುರುಷ ಸೇವನಾಕೃತ ಸುರತವಿಕಾರಂಗಳೆಲ್ಲಮಂ ನಿಜಪತಿಯೊಳ್ ನೆರೆದಾಗಳೆ ಮಱಿಯಲ್ಬಗೆ ದಿರವದು ನಗಿಸಿತ್ತು ಪೀನಮಭಿಸಾರಿಕೆಯಾ ಹಾಸ್ಯ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರಮ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕವೀ ಶ್ವರ ಪಂಡಿತ ಚಂದ್ರ ಲೋಕಪಾಲಾದಿಗಳಾ ನಿರತಿಶಯ ವಸ್ತುವಿಸ್ತರ ವಿರಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ತದಾದ್ಯಕಾವ್ಯಕ್ಕೆಂದುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರಮ ಶ್ರೀಕೃತಿವಧುವಾ ಶರೀರಶೋಭಾಕರಂಗಳಪ್ಪ ಗುಣಂಗಳ್ ನಿರತಿಶಯಾಲಂಕಾರ ಪ್ರರೂಪಿತಂಗಳ್ ಪುರಾಣ ಕವಿ ವಿದಿತಂಗಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರಮಕಾರುಣಿಕನಪ್ಪನಪಾಕೃತದೋಷನಾ ದರಮನಾಗಿಸುವನಪ್ಪನಶೇಷಜನಂಗಳೊಳ್ ಪರಗುಣಾಸಹನನಲ್ಲದನಾತ್ಮಗುಣೋದಯಾಂ ತರಸರೂಪನ ಖಿಲಾಗಮ ಪಾರಪರಾಯಣಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ