ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(55) (11) (21) (2) (7) (0) (0) (0) (6) (0) (0) (6) (0) (0) ಅಂ (5) ಅಃ (0) (44) (0) (12) (2) (0) (3) (1) (14) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (0) (21) (4) (57) (63) (0) (20) (6) (39) (2) (4) (0) (3) (35) (14) (0) (49) (2) (0)
ಜನಜನಮುಮೆಲ್ಲಮೋದಂ ತಡೆಯದೆ ಕಲ್ಗುಂ ಗುರೂಪದೇಶಕ್ರಮದಿಂ ನುಡವಲ್ಮೆಯಲ್ತದೇಂ ಕ ಲ್ತೊಡನೋದುವುವಲ್ತೆ ಗಿಳಿಗಳು ಪುರುಳಿಗಳುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜನಪತಿಗೆ ಒಸಗೆಯಂ ಪುರ ಜನಮೆಲ್ಲಂ ಬೀಱುತಿರ್ಪ್ಪರಾಗಳ್ ತಾಮುಂ ಮನದುತ್ಸವದಿಂ ಕುಣಿವಂ ತನಿಲಾಹತಕೇತನಾಳಿ ಸೊಗಯಿಸಿ ತೋರ್ಕ್ಕುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜನಮಱಿಯದನ್ನೆಗಂ ಮು ನ್ನಂ ನಯಮಱಿದಱಿಪಲಾರ್ಪೊಡದು ಮಂತ್ರಿಗುಣಂ ಜನವಾದಂ ನೆಗೞಿ ನಗ ಧ್ವನಿವೋಲನುಕರಣವಾರ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಯ ಗುಣಮೇ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜನವಿನುತನನಘನನುಪಮ ನನುನಯಪರನರಸನಿನಿಸು ನೆನೆನೆನೆದು ಮನೋ ಜನಿತಮುದನನಿಲತನಯನ ನನನೃತ ವಚನ ಪ್ರಪಂಚನಿಂತಿರೆ ನುಡಿದಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜನಿತ ಪ್ರಗಲ್ಭದೊಳ್ ಮಾ ನನದೊಳ್ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದೊಳ್ ನಿಜೋದಾರತೆಯೊಳ್ ಅನುಪಮಗುಣಧೊಳ್ ಶ್ರೀಶಂ ಘನಮೆನೆ ಮಾಲೋಪಮಾನ ಭೇದಮಿದಕ್ಕುಂ ಮಾಲೋಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜನಿತ ವಿಭಾಗಂಗಳ್ ವಾ ಙ್ಮನಸಾತೀತಂಗಳಿಂತು ಮಾರ್ಗೋಕ್ತಿಗಳೊಳ್ ನೆನೆದಱಿ ಪಲಾರ್ಪರಾರದ ನನಿಶ್ವತ ಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಗುಣಯುಕ್ತಕಮಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜಲದದ ನೆೞಲುಂ ಪರಪುಂ ವಿಲಾಸಮುಂ ಬೆಳಗುವುದಿತ ವಿದ್ಯುಲ್ಲತೆಯುಂ ನೆಲಸವು ಚಲಂಗಳಾದಂ ವಿಲಾಸಿನೀಜನದ ನಲ್ಮೆಯುಂ ಸಂಗಮಮುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜಲದಾಗಮದಿಂ ಚಿತ್ತಸ್ಖಲಿತಂ ಕೇಕಿನರ್ತನಂ ಜಲದಾಗಮದಿಂ ಚಿತ್ತಸ್ಖಲಿತಂ ಕೇಳನಲ್ಲನಂ (ಗೋಮೂತ್ರಿಕೆ) ಯಮಕಂ [ಪಾದ] ಪಾದಾರ್ಧ ಸಮಶ್ಲೋಕ [ಸು] ಗೋಚರಂ ಪ್ರಮಿತಾದ್ಯಂತ [ಮಧ್ಯೋ] ಪಕ್ರಮಾನೇಕ ಪ್ರಕಲ್ಪಿತಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜಲನಿಧಿಯಂ ಪಾಯ್ದೊರ್ವನೆ ನಿಲಿಕಿ ದಶಾನನನ ಪೊಳಲನಾ ಲಂಕೆಯನಾ ಕುಲಮಿಲ್ಲದಿಱಿದು ನಿಂದಂ ಕಲಿಯಾದಂ ಬಗೆದು ನೋೞ್ಪೋಡದ್ಭುತಮಾದಂ ಅದ್ಭುತ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜಲರಾಶಿಪ್ರಭವೆಯನವಿ ಕಲ ಕೃಷ್ಣಗುಣಾನುರಕ್ತೆಯಮ ಮಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಲನೆಯನಾಂತುಂ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಲದೊಳ್ ಪೇೞಿ೦ತುದಾರ ಚರಿತನೆ ಅಪ್ಪಯ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜಾಣರ್ಕಳಲ್ಲದವರುಂ ಪೂಣಿಗರಱೆಯದೆಯುಮಱೆವವೋಲವಗುಣದಾ ತಾಣಮನಿನಿಸೆಡೆವೆತ್ತೊಡೆ ಮಾಣದೆ ಪಿಡಿದದನೆ ಕೃತಿಗಳಂ ಕೆಡೆನುಡಿವರ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜಾತಿಕ್ರಿಯಾಗುಣದ್ರ ವ್ಯಾತಿಶಯ ವಿಶೇಷಿಯಪ್ಪ ಪದಮೊರ್ಬೞಿನಿಂ ದೀ ತೆಱದಿನುೞಿದ ವಾಕ್ಯಸ ಮೇತಿಗಮುಪಕಾರಯೋಗ್ಯದೀಪಕಮಕ್ಕುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜಾತಿವಿಭಾಗಮಂ ಬಗೆದು ಪೇೞಿ ಬಹುತ್ವಮನೇಕ ವಾಕ್ಯ ಸಂ ಜಾತಗುಣಂ ತದೇಕವಚನಂಗಳೊಳಂ ದೊರೆವೆತ್ತು ಕೂಡುಗುಂ ಮಾತಿನೊಳೇನೋ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಳೇಕ ಬಹುತ್ವ ವಿಪರ್ಯಯಕ್ಕಸಂ ಖ್ಯಾತಗುಣಂ ವಿಕಲ್ಪಮದು ಕನ್ನಡದೊಳ್ ಗುಣಮಂ ತಗುಳ್ಚುಗುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜಿನಚರಣನಖಾದರ್ಶಂ ವಿನತಾಮರರಾಜರಾಜವದನಪ್ರತಿಮಂ ಮನದೊಲ್ ಸಲೆ ನಿಲ್ಕೆಂಬುದು ವಿನಿಶ್ಚಿತ ವಿಶೇಷಣೋರು ರೂಪಕಮಕ್ಕುಂ ವಿಷಮ ರೂಪಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ