ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(55) (11) (21) (2) (7) (0) (0) (0) (6) (0) (0) (6) (0) (0) ಅಂ (5) ಅಃ (0) (44) (0) (12) (2) (0) (3) (1) (14) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (0) (21) (4) (57) (63) (0) (20) (6) (39) (2) (4) (0) (3) (35) (14) (0) (49) (2) (0)
ಧನಮಂ ನೆರಪದೆ ವಿದ್ಯಾ ಧನಮಂ ಮಾಡದೆ ತಗುಳ್ದು ನೆಗೞರದೆ ತಪದೊಳ್ ಮನುಜತ್ವಮಫಲಮಾಯ್ತೆಂ ತೆನಗೆಂಬುದನ ಱಿ ವುದನುಶಯಾಕ್ಷೇಪಕಮಂ ಅನುಶಯಾಕ್ಷೇಪ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಧವಳ ಜಳಧರ ಕುಳಾಕುಳ ಮವಿಕಳಮಂಬರತಲಂ ವಿನೀಳಚ್ಛಾಯಂ ಕುವಳಯಕೀರ್ತಿಗೆ ಶಾರದ ಮವಧಾರಿತಮಾಯ್ತದೆಂಬುದುತ್ತರಮಾರ್ಗಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಧವಳಾಪಾಂಗಂ ಕೇಕಾ ರವಮುಖರಂ ಹರಿತಶಾಬಲಾಂಕ ಕಳಾಪಂ ನವಿಲಾದಂ ಸೊಗಯಿಸುಗುಂ ಸುವಿನೀಲಾಯತಗಳಂ ಪಯೋದಾಗಮದೊಳ್ ಜಾತಿಸ್ವಭಾವಾಖ್ಯಾನಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಧ್ವನಿಯೆಂಬುದಳಂಕಾರಂ ಧ್ವನಿಯಿಸುಗುಂ ಶಬ್ದದಿಂದಮರ್ಥದೆ ದೂಷ್ಯಂ ನೆನೆವುದಿದನಿಂತು ಕಮಳದೊ ಳನಿಮಿಷಯುಗಮೊಪ್ಪಿ ತೋರ್ಪುದಿಂತಿಮ ಚೋದ್ಯಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ