ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(55) (11) (21) (2) (7) (0) (0) (0) (6) (0) (0) (6) (0) (0) ಅಂ (5) ಅಃ (0) (44) (0) (12) (2) (0) (3) (1) (14) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (0) (21) (4) (57) (63) (0) (20) (6) (39) (2) (4) (0) (3) (35) (14) (0) (49) (2) (0)
ಲೋಕದೊಳದಱಿ೦ ಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀಕರಣೋದ್ಯುಕ್ತನಕ್ಕೆ ಕವಿ ತನ್ನಱೆವಂ ತಾಕಲ್ಪಾಂತಸ್ಥಾಯಿ ಶ್ರೀಕೀರ್ತಿವಧೂ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲಭನಕ್ಕುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಲೋಕಮದೂರ್ಧ್ವಾಧೋಮ ಧ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಿತಭೇದರೂಪದಿಂ ಮೂಱಕ್ಕುಂ ಲೋಕವಿರುದ್ಧಂ ತದ್ವ್ಯತಿ ರೇಕೋಕ್ತಿ ವಿವೇಕಿಲೋಕಗರ್ಹಿತ ಮಾರ್ಗಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಲೌಕಿಕ ಸಾಮಯಿಕೋರು ವಿ ವೇಕಮುಮಭ್ಯುದಯ ಪರಮ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಮುಂ ಪ್ರಾಕಟಮಕ್ಕುಂ ವಿದಿತಾ ನೇಕ ಕವೀಶ ಪ್ರಯೋಗ ಪದಪದ್ಧತಿಯೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ