ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(55) (11) (21) (2) (7) (0) (0) (0) (6) (0) (0) (6) (0) (0) ಅಂ (5) ಅಃ (0) (44) (0) (12) (2) (0) (3) (1) (14) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (0) (21) (4) (57) (63) (0) (20) (6) (39) (2) (4) (0) (3) (35) (14) (0) (49) (2) (0)
ದಾನಪರನಂ ನಿಜೋನ್ನತ ಮಾನನನಾರೂಢವಿಪುಳ ವಂಶನನಂತೊಂ ದಾನೆಯನಪಾಯಪಂಕದೊ ಳೇನುಂ ತಳ್ವಿಲ್ಲದಿರ್ದ್ದುದಂ ಕಾಣಿಸಿದಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದಾರುದಾರುಣನಂ ದಾನವಾರಿವಾರಿತಲೋಕನಂ ಬಾರ ಬಾ ರಣಮಂ ನೋಡಾ ಸಾರಸಾರಾಂಬುದಾಭಮಂ ಸಾರಾಸಾರಸನಾದಾಮಸಾರಸಾರಾ ನಿತಂಬೆಯಂ ತಾರಾತಾರಾತರಂಗಾಭಾಕಾರತಾ ರಮಣೀಯೆಯಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದಿನಕರ ಕರನಿಕರಂಗಳ್ ಘನವಿವರ ಪ್ರಸರಮಾಗಿಯುಂ ತಮ್ಮಂ ಕಂ ಡನಿತಱೊಳೆ ತೆರಳ್ದೆನ್ನಾ ಮನೋಗತಧ್ವಾಂತಬಂಧುಮಳಱೆತ್ತೆಲ್ಲಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದಿನನಾಯಕನಪರದಿಗಂ ಗನೆಯೊಳ್ ನೆರೆದು ದಿತರಾಗನಾದಂ ಪೀನಂ ಜನಿಯಿಸುಗುಮಧಿಕರಾಗಮ ನೆನಸುಮಪಕ್ರಮದೆ ವಾರುಣೀ ಸಂಶ್ಲೇಷಂ ಪ್ರಕಟಶ್ಲೇಷಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದಿವಸಕರನುದಯಗಿರಿಶಿಖ ರವಿಶೇಷ ವಿಭೂಷಣಂ ತಮೋರಿಪುಬಳಮಂ ಪ್ರವಿಲೀನಂ ಮಾಡಿದನವ ಯವದೊಳ್ ತಾರಾವಿತಾನತೇಜಮನೞಿದಂ ದ್ರವ್ಯಾನುಗತ ಆದಿದೀಪಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದಿವಿಜನೋ ಫಣಿನಾಯಕನೋ ಮನೋ ಭವನಿವಂ ಕರಮೊಪ್ಪಿದನೆಂಬುದಂ ಕವಿಗಳಿಟ್ಟ ವಿಶಂಕೆಯ ಪಾೞಿ ಯಂ ತವಿಸಿ ನಿಲ್ಕೆ ಮನೋಹರ ಕಾವ್ಯದೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೀನಾದೀನಾನಾದಿನಾದೀನಾನಿಂನಾನೇನೆನಾನಿನಾ ದೀನಾದಾನಿನಿದಾನಾದೀನಾನೆನಿಂನನನಿಂದನಾ (ಸರ್ವತೋಭದ್ರ) ಪೆಱ(ನಾ) ವಂ ಧರಾಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಱಿಯಂ ಕೆಳೆಯಪ್ಪವಂ ನೆಱಿಯಾರೆಣೆಯೆಂಬನ್ನಂ ಕುಱಿ ತಬ್ಧಿಗೆ ಬನ್ನಮಂ (ಗೋಮೂತ್ರಿಕೆ )
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೀಪಕಮಾಜಾತ್ಯಾದಿನಿ ರೂಪಕಮಿಂತಕ್ಕುಮಾದಿಯೊಳ್ ಮಧ್ಯಾಂತ ವ್ಯಾಪಕಮನದಂ ತಱಿಸ ಲ್ಗೀಪೇೞ್ದವಿಕಲ್ಪಲಕ್ಷ್ಯದೊಳ್ ಕವಿ ಮುಖ್ಯರ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೆಸೆಗಳ್ ವಿಶಾಲಮಾದುವು ಕೆಸಱೆ೦ ಪಿಂಗಿತ್ತು ಧರಣಿ ತಿಳಿದುವು ಕೊಳಗಳ್ ಶ್ವಸನಪಥಮಮಳಮಾಯ್ತಿಂ ದೊಸೆಗೆಗಳಂ ಬೀಱುವಂತೆ ಶರದಾಗಮದೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೇವರುಂ ಗೊರವರುಂ ಗುಣವೃದ್ಧರನಾರತಂ ಕಾವರಕ್ಕರಸನಂ ಪ್ರಜೆಯಂ ಪರಿವಾರಮಂ ಏವಮಂ ಬಗೆಯದಂತಿರೆ ಪೇೞ್ದ ಸಮುಚ್ಚಯೋ ದ್ಭಾವಕಕ್ರಮವಿಚಾರದೆ ದೋಷಮಿದಗ್ಗಳಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೇಶಂ ವರರಾಷ್ಟ್ರಾದಿ ನಿ ವೇಶಾಂತಂ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಚನಂ ಮಿಗೆ ಸಂ ಕ್ಲೇಶಕರಂ ಕೃತಿಕರ್ತೃಗೆ ಕೌಶಲಮಂ ಪಡೆಯದುಕ್ತ ದೇಶವಿರುದ್ಧಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೊರೆಕೊಂಡಿರೆ ಸೊಗಯಿಸುಗುಂ ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದೊಳ್ ತತ್ಕಾಲಂ ವಿರಸಮ ಕರಮವು ದೇಸಿಗೆ ಜರದ್ವಧೂವಿಷಯ ಸುರತ ರಸರಸಿಕತೆವೋಲ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೊರೆಕೊಂಡು ಮನದ ಬಗೆಯಂ ಪಿರಿದಾಗಿರೆ ಪಿರಿಯರೊಸಗೆಯಂ ಪೇೞ್ವೊಡದುಂ ಪರಮಾಶೀರಾರ್ಥಾಳಂ ಕರಣಾಂತರಮದಱ ಲಕ್ಷ್ಯಮೀ ತೆಱನಕ್ಕುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೊರೆಕೊಳೆ ನೋಡಿದನಾಯತ ಕರುಣಾಪಾಂಗದೊಳೆ ಲೋಲಲೋಚನಯುಗೆಯಂ ಗುರು ಜಫನ ಪಯೋಧರ ಯುಗ ಭರ ವಿಧುರೆಯನಾ ಧರಾಧಿಪತಿ ವಿಧುಮುಖಿಯಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೊರೆಕೊಳೆ ಪೇಳ್ದರ್ಥಮನಾ ದರದಿಂ ಸಾಧಿಸಲೆವೇಡಿ ಪೆರತೊಂದರ್ಥಾಂ ತರಮಂ ಪೇೞ್ವುದದರ್ಥಾಂ ತರವಿನ್ಯಾಸಾಖ್ಯಮದಱದೀ ಭೇದಂಗಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ