ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(55) (11) (21) (2) (7) (0) (0) (0) (6) (0) (0) (6) (0) (0) ಅಂ (5) ಅಃ (0) (44) (0) (12) (2) (0) (3) (1) (14) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (0) (21) (4) (57) (63) (0) (20) (6) (39) (2) (4) (0) (3) (35) (14) (0) (49) (2) (0)
ವೀರರಸಮ ಸ್ಫುಟೋಕ್ತಿಯಿನುದಾರತಮಂ ಕರುಣಾರಸಂ ಮೃದೂ ಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದಮದ್ಭುತರಸಂ ನಿಬಿಡೋಕ್ತಿಗಳಿಂದಮಲ್ತೆ ಶೃಂ ಗಾರರಸಂ ಸಮಂತು ಸುಕುಮಾರತರೋಕ್ತಿಗಳಿಂ ಪ್ರಸನ್ನಗಂ ಭೀರತರೋಕ್ತಿಯಿಂ ಪ್ರಕಟಮಕ್ಕೆ ರಸಂ ಸತತಂ ಪ್ರಶಾಂತ [ದಾ]೦
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವೀರಾದ್ಭುತ ಕರುಣಾ ಶೃಂ ಗಾರ ಭಯಾನಕ ಸರೌದ್ರ ಭೀಭತ್ಸ ಮಹಾ ಸಾರತರ ಹಾಸ್ಯ ಶಾಂತಾ ಧಾರಂ ನವವಿಧವಿಕಲ್ಪಮಾ ರಸಮಾರ್ಗಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವ್ಯತಿರೇಕ ವಿಕಲ್ಪಮನನು ಗತಕ್ರಮ ವಿಶೇಷಗುಣಕೃತಾಂತಮನೞಿಗೀ ಮತದಿಂ ಯಾಥಾಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರತಿತೀಯಂ ತೋರ್ಪೆನನ್ವಿತಾನನ್ವಿತಮಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವ್ಯತಿರೇಕವಿಕಲ್ಪಮಿದೆಂ ದತಿಶಯಧವಳೋಪದೇಶಮಾರ್ಗಕ್ರಮದಿಂ ದತಿನಿಪುಣರಱಿದುಕೊಳ್ಗನು ಮಿತಿಯಿಂದಾಕ್ಷೇಪಮೆಂಬಳಂಕಾರಮುಮಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವ್ಯಾಕರಣ ಕಾವ್ಯನಾಟಕ ಲೋಕಕಳಾ ಸಮಯಮಾದಳಂಕೃತಿಗಳೊಳಂ ವ್ಯಾಕುಳನಲ್ಲದನೇಕೆ ವಿ ವೇಕಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ನಗರಮಂ ಪುಗುತರ್ಪಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ