ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(55) (11) (21) (2) (7) (0) (0) (0) (6) (0) (0) (6) (0) (0) ಅಂ (5) ಅಃ (0) (44) (0) (12) (2) (0) (3) (1) (14) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (0) (21) (4) (57) (63) (0) (20) (6) (39) (2) (4) (0) (3) (35) (14) (0) (49) (2) (0)
ನುಡಿಗಳೊಡಂಬಡಲ್ ಬಗೆದವೋಲ್ ಬಗೆಯಂ ಮಿಗಲೀಯದೊಂದೆ ನಾ ೞ್ನುಡಿಯ ಬೆಡಂಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮಾತಿನೊಳಾ ವಿಕಟಾಕ್ಷರಂಗಳೊಳ್ ತೊಡರದೆ ಸಕ್ಕದಂಗಳ ಪದಂ ಪವಣಾಗಿರೆ ಮೆಲ್ಪುವೆತ್ತು ದಾಂ ಗುಡಿವಿಡುವಂತೆ ನೀಳ್ದು ನಿಲೆ ಪೇೞ್ವುದು ನೀತಿನಿರಂತರಕ್ರಮಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನುಡಿಗೆಲ್ಲಂ ಸಲ್ಲದ ಕ ನ್ನಡದೊಳ್ ಚತ್ತಾಣಮುಂ ಬೆದಂಡೆಯುಮೆಂದೀ ಗಡಿನ ನೆಗೞ್ತೆಯ ಕಬ್ಬದೊ ಳೊಡಂಬಡಂ ಮಾಡಿದರ್ ಪುರತಾನ ಕವಿಗಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನುಡಿಯಂ ಛಂದದೊಳೊಂದಿರೆ ತೊಡರ್ಚಲಱೆ ವಾತನಾತನಿಂದಂ ಜಾಣಂ ತಡೆಯದೆ ಮಹಾಧ್ವಕೃತಿಗಳ ನೊಡರಿಸಲಾರ್ಪಾತನೆಲ್ಲರಿಂದಂ ಬಲ್ಲಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನುಡಿಯಂ ತಗುಳ್ಚಿ ನೋಟಂ ನುಡಿ ಪರಿಚಯಮಂ ತಗುಳ್ಚಿ ಪರಿಚಯಮಳಿಪಂ ತಡೆಯದೆ ತಗುಳ್ಚಿ ಮನದಳಿ ಪೊಡಗೂಡುವುದಂ ತಗುಳ್ಚುಗುಂ ಕಾಮಿಗಳಾ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನುಡಿಸಿದನೆನ್ನಂ ನಲ್ಲಂ ಬಿಡಿಸದನೆನ್ನಂತರಂಗದನುತಾಪಮನೊ ಲ್ದುಡಿಸಿದನೊಳ್ಳುಳ್ಳುಡೆಯಂ ತುಡಿಸಿದನೆನಗಱಿ ಕೆಯಪ್ಪ ಮಣಿಭೂಷಣಮಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನುತ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರದೊ ಳತಿಶಯಮೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸತತಂ ಪ್ರಾಸಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಮಲ್ಲವಲ್ಲಭ ಮತದಿಂದದ [ಱಾ] ಪ್ರಪಂಚಮೀತೆಱನಕ್ಕುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನುತ ಶಿಸಿರಕಿರಣಕಾಂತಿ ಪ್ರತತಿಯನೊಡಗೂಡಿ ಮಾಡಿದವೊಲಾಯಿತ್ತಿಂ ತತಿಶಯಮೀ ನಿನ್ನ ಮುಖಂ ನಿತಾಂತಮೆಂಬಾಗಳಱಿ ಗಭೂತೋಪಮೆಯಂ ಅಭೂತೋಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನುತಪರಿವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಜ ಸ್ತುತಿ ಹೇತು ವಿಭಾವನಾ ಲವೋದಾತ್ತಾಪ ಹ್ನುತಿ ರಸವದೂರ್ಜಿತ ವ್ಯಾ ವೃತಿ ಪ್ರಿಯತರಾಶಿಗಳ್ ಕ್ರಮಾದ್ಯುಕ್ತಂಗಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನೃಪಕನ್ಯಕಾ ಸ್ವಯಂವರ ವಿಪುಳ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿವಾಹದೊಳ್ ಬಂದಿರ್ ಮು ನ್ನಪವಾದವಾದುದೆನಗೇಂ ಚಪಲಾಧ್ವಜನೋಕ್ತಿಯಿಂದಮಿಂ ಬಾರದಿರಿಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನೃಪತೀ ಪರೋಪಕಾರೀ ವಿಪುಳಗುಣೀ ವಿಶದ ಶಶಧರಾಯತಕೀರ್ತೀ ವ್ಯಪಗತಭಯಾ ದಯಾಲೂ ರಿಪುವರ್ಗಮನಲೆದು ಗೆಲ್ವೆಯಾಗಾಹವದೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನೃಪನ ನರಪಾಲತನಯನ ನೃಪವಧುವರ್ ನೆರೆದು ಸುಖದಿನಿರೆ ಕೈಕೊಂಡ ತ್ತಪರಿಮಿತರಾಗಮೆರ್ದೆಯಂ ನೃಪತಿ ಸನಾಭಿಗಳ ಬಂಧುಜನದಾ ಕೆಳೆಯಾ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನೃಪನನಭಿಮಾನಧನನನ ನುಪಮನನತಿಶಯ ವಿಶಾಲ ಕೀರ್ತಿಧ್ವಜನಾ ನುಪಚಿತಗುಣನಾನುಚಿತನ ನಪೇತದೋಷನನುದಾರಚರಿತೋದಯನಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನೃಪನಾ ನೃಪನಂದನನಾ ನೃಪವಧುವರ್ ನೆರೆದು ಸುಖದೊಳಿರೆ ಕೈಕೊಂಡ ತ್ತಪರಿಮಿತರಾಗಮೆರ್ದೆಯಂ ನೃಪಬಾಂಧವರಾ ಸುಮಿತ್ರರಾ ಪರಿಜನದಾ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನೃಪನಾನಭಿನುತಮನನಾ ನುಪಮೇತರನಾನಪಾರಕೀರ್ತಿ ಧ್ವಜನಂ ವಿಪುಲಗುಣಜ್ಞನನುಚಿತನ ನಪಗತದೋಷನನುದಾರಚರಿತೋದಯನಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನೃಪನುಮಂ ಪ್ರಜೆಯುಮಂ ಪರಿವಾರಮುಮಂ ಮಹಾ ಕೃಪೆಯಿನಾ ಗೊರವರುಂ ಸುರರುಂ ಗುಣವೃದ್ಧರುಂ ವಿಪುಳ ರಾಗಪರರಾಗಿಸುಗೆಂದು ಸಮುಚ್ಚಯ ಕ್ಕುಪಚಿತೋರುಗುಣಮಂ ಮಿಗೆ ಪೇೞ್ಗಿ ಕವೀಶ್ವರರ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ