ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(55) (11) (21) (2) (7) (0) (0) (0) (6) (0) (0) (6) (0) (0) ಅಂ (5) ಅಃ (0) (44) (0) (12) (2) (0) (3) (1) (14) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (0) (21) (4) (57) (63) (0) (20) (6) (39) (2) (4) (0) (3) (35) (14) (0) (49) (2) (0)
ಸದಮಳ ಸಮಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾ ವ್ಯದ ಹೃದಯಂ ಹರ್ಷಚರಿತ ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ ಮೊದಲಾಗಿ ನೆಗೞ್ದವಿದೞೊಳ್ ಸದಳಂಕಾರಂಗಳಖಿಳ ಕವಿವಿಧಿತಂಗಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಮ ಮಧುರ ನಿಬಿಡ ಕಾಂತ ಸು ಕುಮಾರ ಸುಸಮಾಹಿತ ಪ್ರಸನ್ನೋದಾರ ಪ್ರಮಿತ ಗ್ರಾಮ್ಯೋಜಸ್ವಿ ಕ್ರಮದಿಂ ದಶಭೇದಮಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ಗಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಮನಿಸೆ ಸಾಪೇಕ್ಷಮುಮಾ ಸಮಾಸಮುಂ ಪೆಱುಗುಮೆಲ್ಲಿಯಾನುಂ ಗಮಕಂ ಕ್ರಮಮದಱೊಳೆಲ್ಲಮೆನಲಿನಿ ತು ಮಾರ್ಗದೊಳ್ ಸಮಱುಗಿಂತು ಕವಿವೃಷಭರ್ಕಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಮಬಂಧಮೆಂಬುದಕ್ಕುಂ ಸಮನಿಸಿ ಕವಿಗೆಡಱೆ ಬಾರ [ದಂದಂಬಟ್ಟಿಂ] ಸಮೆದ ಪದದಾ ವಿಭೇದ ಕ್ರಮಮೆರಡಕ್ಕುಂ ಮೃದುಸ್ಫುಟೋಕ್ತಿಯಿನದಱೆಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಮಱುಗೆಯಿಲ್ಲದ ಮುಱಕಮು ಮಮರ್ದಿರೆ ಕೆಯ್ಗೆಯ್ಯದೊಪ್ಪುವಂದಮುಮವಳಾ ನೆವಮಿಲ್ಲದ ದರಹಸಮುಂ ಸಮದಾಲಸಲಲಿತಗಮನಮುಂ ಸೊಗಯಿಸುಗುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಮಱುಸಮಾಸ ಪದಂಗಳ ನಮರ್ದಿರೆ ಸಯ್ತಾಗಿ ಬಗೆದು ಪೇೞ್ದೊಡದಕ್ಕುಂ ಕ್ರಮದೋಜೋಲಕ್ಷಣಮು ತ್ತಮಮಿದು ಗದ್ಯಕ್ಕಲಂಕ್ರಿಯಾನುಸಮೇತಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಮಸಂಸ್ಕೃತಂಗಳೊಳ್ ಸ ಯ್ತಮರ್ದಿರೆ ಕನ್ನಡಮನಱೆದು ಪೇೞ್ಗೆಂಬುದಿದಾ ಗಮಕೋವಿದ ನಿಗದಿತ ಮಾ ರ್ಗಮಿದಂ ಬೆರಸಲ್ಕಮಾಗದೀ ಸಕ್ಕದದೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಮುಚಿತ ನೃಪತುಂಗದೇವ ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಮನಮನಾಭಿಮುಖರ್ಕಳಪ್ಪ [ರೆಲ್ಲರ್] ಕ್ರಮಸಹಿತಮಗಮ್ಯರೂಪ ಕಾ [ವ್ಯಾ] ಶ್ರಮಪದಮಂ ನಿರಪಾಯ [ದೆ] ಯ್ದಲಾರ್ಪರ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಮುದಾಯಾರ್ಥಮನಾರಯೆ ಸಮನಿಸುವರ್ಥಪ್ರತೀತಿ ತೋಱದೊಡೆಲ್ಲಂ ಕ್ರಮಮಕ್ಕುಮರ್ಥಶೂನ್ಯಂ ಸಮಸ್ತ ಕವಿವೃಷಭ ದೂರದೂಷಿತಮಾರ್ಗಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಮುದಿತ ಕುಸುಮಾಮೋದೋದಯೋದ್ಯಾನಲೀಲಾ ಕ್ರಮವಿಹಿತ ಜಲಕ್ರೀಡಾವಿನೋದಾದಿನೀತಂ ಪ್ರಮದಮದ ದನಮಾದ್ಯದ್ಯೌವನೋದ್ಯಾನ ರಾಮಂ ರಮಣರಣಿತ ಗೋಷ್ಠೀಬಂಧ ಸಂಧಿಪ್ರಬಂಧಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸರಸಿಜದೊಳ್ ನಿನ್ನ ಮುಖಂ ತರುಣೀ ಸದೃಶಮ ಸಮಂತು ಪೋಲದು ಪೆಱತಂ ನಿರುತಮಿದೆಂಬುದು ನಿಯಮಾಂ ತರಿತಂ ನಿಯಮೊಪಮಾವಿಕಲ್ಪಿತಭಾಗಂ ನಿಯಮೋಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸರಸಿಜಬಾಂಧವನಸ್ತಾಂ ತರಗತನಾಗಿರೆ ಸರೋಜಿನೀವನಮಾದಂ ಕೊರಗುತ್ತೆ ಮುಗಿಗುಮೀಶ್ವರ ವಿರಹದೆ ಶೋಕಾಕುಲಂ ವಿಶೇಷಾಪ್ತಜನಂ ವಿಶೇಷಪ್ರಕಾಶಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸರಸಿಜಮೋ ಮೊಗಮೋ ಮೇಣ್ ದ್ವಿರೇಫಮೋ ಲೋಲನಯ ನಯುಗಮೋ ಮನದೊಳ್ ಪಿರಿದುಂ ಸಂಶಯಮೆಂಬುದು ನಿರಂತರಂ ಸಂಶಯೋಪಮಾಲಂಕಾರಂ ಸಂಶಯೋಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸರಸಿಜವಿರೋಧಿ ಕಾಂತ್ಯಾ ಕರಮ ಮೃತಮಯಂ ತ್ವದೀಯ ಮುಖಶಶಿಯುಂಟಾ ಗಿರೆ ಶಶಿಯದೇವುದೆಂಬುದು ನಿರುತಂ ಶ್ಲೇಷಾನುವಿದ್ಧಮಪ್ಪಾಕ್ಷೇಪಂ ಶ್ಲೇಷಾಕ್ಷೇಪ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸರಸಿರುಹಮಿಂದುದೀಧಿತಿ ಪರಾಜಿತಶ್ರೀವಿಲಾಸಮೀ ನಿನ್ನ ಮುಖಂ ಹರಿಣಧರವಿಜಯಶೋಭಾ ಕರಮೆಂಬುದಿದೂರ್ಜಿತೋಪಮಾನ ವಿಭಾಗಂ ಊರ್ಜಿತೋಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ