ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(55) (11) (21) (2) (7) (0) (0) (0) (6) (0) (0) (6) (0) (0) ಅಂ (5) ಅಃ (0) (44) (0) (12) (2) (0) (3) (1) (14) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (0) (21) (4) (57) (63) (0) (20) (6) (39) (2) (4) (0) (3) (35) (14) (0) (49) (2) (0)
ತಿರಿವುದದೊಂದು ಚಕ್ರದೊಳೆ ನಿಂದು ದಿವಾ ಕರನೆ ಮತ್ತ [ರಿ] ದು ಕಳೆವೊಡಂತದನಾವೆಡೆಯಿಂ ದರಮೆಯಾಗಿ ನೆಲಸಿ ಕೆಲಕಾಲದಿಂ ಪೊರೆದಿರದೞಿದಬೞಿಕತಾ ನೆಲದೊಳ್ (ನುಸುಳು)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಿಳಿಗೊಳಗಳುಮಮಳಾಶಾ ವಳಯಮುಮತಿಧವಳ ಜಳದ ಜಲಧರಪಥಮುಂ ತೊಳಪೆಳವೆಱಿಯುಂ ಕಳೆದುವು ಮುಳಿಸಂ ಕಾಮಿಗಳ ಚಿತ್ತದೊಳ್ ನೆಲಸಿದುದಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಿಳಿಗೊಳನಂ ಪೂಗೊಳನನದಂ ನೆಗೞಿ ಮುಳಿದುಕೊಳ್ವ ಬಳಸೆ ನಾನದಂ ನೆ ಗಳೆ ತಾನೆಡೆಮನಂಗಜನೆದಪ್ಪಲಾ ಗಳೆ ನಂಬವನದೊಪ್ಪುವಂ ವನೇಚರಮದಾ (ಶ್ಲೋಕ)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಿಳಿಪಲಡಿಗೆಱಗಿದೋಪನ ತಳಂಗಳಾ ತೀಟದಿಂ ಪದಂಗಳೊಳೊಗೆದಾ ಪುಳಕಚಯಂಗಳ್ ಕಳೆದುವು ಮುಳಿಸಂ ನಲ್ಲಳ್ಗೆ ಬೆಳ್ಮೊಗಂಗೆಯ್ದಿರೆಯುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತೊಳಪೆಳವೆಱಿಯಂ ಮೊರೆವಳಿ ಕುಳಂಗಳುಂ ಮೆಲ್ಲನೆಸಪ ಮಳಯಾನಿಳನುಂ ಮುಳಿಸಂ ಕೞಲ್ಚಿ ಕಳೆದುವು ಕಳಿಕಾಂಕುರ ಚೂತತತಿಗಳುಂ ಕಾಮಿಗಳಾ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತ್ಯಾಗಾದಿಗುಣಗಣೋದಯ ಭಾಗಿಯನೇನಾನುಮೊಂದುಪಾಯಾಂತರದಿಂ ನೀಗಲ್ ನೆಱಿಯದೆಯನುಪಮ ನೀ ಗಣಿದದಿನಾನೆ ಮಾಡಿ ನುಡಿದಂ ಬಗೆಯಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತ್ರಿದಶಗಣೇಶಮೌಳಿಮಣಿಪೀಠನಿಷೇವಿಗಳೊಳ್ ಮುನೀಂದ್ರನಾ ಪದಯುಗಳಂಗಳೊಳ್ ಮುದವೆ ಬಾಗುವೆನೆಂಬುದು ದಕ್ಷಿಣಾಯನಂ ವಿದಿತಸುರಾಧಿರಾಜಮಕುಟಾಗ್ರ ಸಮರ್ಪಿತದೊಳ್ ಮುನೀಂದ್ರನಾ ಪದಯುಗದೊಳ್ ಮನೋಮುದದೆ ಬಾಗುವೆನೆಂಬುದಿದುತ್ತರಾಯಣಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತ್ರಿದಶಸುರಲೋಕವಾಸಾ ಸ್ಪದಮಂ ಪೆಱುಗುಂ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಜಂ ನಿನ್ನಾ ಪದಚರಣ ಯುಗದ್ವಯಮಂ ಮುದದೞ್ತಿಯೆ ಬಗೆದು ನೆನೆವನನುದಿನಮೆಂದುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ