ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅಹರಹರುಚ್ಚೈರ್ನೀಚೈ ರ್ಮುಹುರ್ಮುಹುರಿತಸ್ತತಃ ಪುನಃಪುನರಂತ ರ್ಬಹಿರಾದಿಹ ಪ್ರಾದುರಹೋ ಸಹಸಾದಿಗಳವ್ಯಯಂಗಳ ಸಹಾಯಂಗಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ