ಒಟ್ಟು 63 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 60 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮಾನಿಯುಮುದಾರಚರಿತನು ಮಾನತರಿಪುನಿಕರನುಂ ಮನಸ್ವಿಯುಮಂತಾ ಮಾನಸರನಾರುಮಂ ಮನ ಕೇನುಂ ಮುಟ್ಟಲ್ಲದಂತು ಬಗೆವುದು ದೋಷಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮಿಗೆ ಪದ್ಯದೊಳಂ ಗುಣಮಂ ತಗುಳ್ಚುಗುಂ ಸಮಹಿತ ಪ್ರಯೋಗಾನುಗತಂ ಸೊಗಯಿಸುವಂತಿರೆ ಬಗೆದಿದ ನಗಾಧಮನರಿಡುಗೆ ಕೃತಿಯೊಳೋಜೋಗುಣಮಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮಿಗೆ ಪೞಿವರೆನ್ನನೆನ್ನದೆ ಪೊಗೞ್ವರ್ ನೆರೆದೆಲ್ಲರೆನ್ನನೆನ್ನದೆ ತನ್ನೊಳ್ ಬಗೆದುಭಯಲೋಕಹಿತದೊಳ್ ನೆಗೞಿ ಜನಂ ಪೞಿಗೆ ಪೊಗೞ್ಗಿ ತನಗೇನದಱೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮಿಗೆ ಮನದ ಪೆಂಪುಮಂ ಕೈ ಮಿಗೆ ವಿಭವದ ಪೆಂಪುಮಂ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಪೇೞಲ್ ಬಗೆವುದುದಾತ್ತಾಲಂಕಾ ರ ಗುಣೋದಯಮದಱದಿಂತು ಸದುದಾಹರಣಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮಿಗೆ ವಸ್ತುಗತ ಸ್ಥಿತಿಯಂ ಬಗೆದಗ್ಗಳಮಾಗೆ ಪೇೞ್ದೊಡಕ್ಕು ಮುದಾರಂ ಬಗೆವೊಡೆ ಕಾವ್ಯದ ಪದವಿಯ ನೆಗೞ್ತಿಗದು ಮೂಲಮದಱ ಪಾಂಗಿಂತಕ್ಕುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮುಳಿದಿರ್ದ ನಲ್ಲಳಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಪಲ್ ಪೋಪೆನ್ನ ಬಗೆಗೆ ದೊರೆಕೊಳೆ ಮತ್ತಿಂ ತೆಳವೆಱಿ ಗಗನಾಂತರದೊಳ್ ಪೊಳೆದುತ್ತೆತ್ತಮ ವಸಂತಸಮಯೋತ್ತಂಸಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮೃಗಗಣಮೆ ಸುಖಂ ಬಾೞ್ಗುಂ ಸೊಗಯಿಸುವ ವನಾಂತರಾಳದೊಳ್ ಬಹುತೃಣದೊಳ್ ಬಗೆದಳಿಪಿ ಸುೞಿದು ನೋಡದೆ ಮೊಗಮಂ ವಸುಮದವಿರಾಮ ಕಲುಷಾಯತರಾ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವದನಮಿದಲ್ತಂಬುರುಹಂ ಮದಲೋಲವಿಲೋಚನಂಗಳಲ್ಲಮಿವಳಿಗಳ್ ಮುದಮಲ್ಲಿದು ವಿಕಸನಮೆಂ ಬಿದನಿಂಬೆನೆ ಬಗೆಗೆ ರೂಪಕಾಪಹ್ನುತಿಯಂ ರೂಪಕಾಪಹ್ನುತಿ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವರರೂಪಕಾದ್ಯಳಂಕಾ ರರಚನೆಯೊಳ್ ಮುನ್ನೆ ಪೇೞ್ದು ಬಂದೆಂ ಕೆಲವಂ ದೊರೆಕೊಳೆ ಬಗೆಗೀ ತೆಱದಿಂ ನಿರಂತರವಿರುದ್ಧನಿಯಮಿತ ಶ್ಲೇಷಗಳಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವಿಗಳಿತರಾಗನಾವೊಂ ನಿನ್ನಾವುದಱ ಸೊಗಯಿಸುಗುಂ ಕಟಕತ್ವಮಂ ಸಮರ್ಥಬಲಂ ಬಗೆದೆನಗೊಯ್ಯನೆಸಗೆಯಿದುವೊದಾ ಲಗಲಲಾಟಿಸುಗುಮದೆಪೇೞ್ದಿಂ ಬನದೊಳ್ (ಸಮಂತಿ)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವಿರಹಂ ಪರಿತಾಪಮನಾ ಪರಿತಾಪಮುಮಳಿಪನಳಿಪು ಮಾವಲ್ಲಭನೊಳ್ ನೆರೆದಿರ್ಪ ಬಗೆಯನಾ ನೆರೆ ದಿರವುಂ ಸುರತಾನುರಾಗಮಂ ಪೆರ್ಚಿಸುಗುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಂತತವಿಂತೆಸೆವಪ್ಪ ರ್ಥಾಂತರ ವಿನ್ಯಾಸಭೇದಮಂ ಬಗೆಗೆ ಬುಧರ್ ಮುಂತಣ ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷ್ಯಯು ಗಾಂತರ್ಗತಭೇದಮಕ್ಕುಮಾ ವ್ಯತಿರೇಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಕ್ಕದಮುಂ ಪಾಗದಮುಮ ದುಕ್ಕುಂ ಬಗೆದಂತೆ ಸಮಱೆ ಪೇೞಲ್ ಮುನ್ನಂ ನಿಕ್ಕುವಮೊಳವಪ್ಪುದಱೆ ತಕ್ಕಂತವಱವಱೆ ಲಕ್ಷ್ಯಮುಂ ಲಕ್ಷಣಮುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಮಱುಸಮಾಸ ಪದಂಗಳ ನಮರ್ದಿರೆ ಸಯ್ತಾಗಿ ಬಗೆದು ಪೇೞ್ದೊಡದಕ್ಕುಂ ಕ್ರಮದೋಜೋಲಕ್ಷಣಮು ತ್ತಮಮಿದು ಗದ್ಯಕ್ಕಲಂಕ್ರಿಯಾನುಸಮೇತಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಾದುಗೆತ್ತು ಬಗೆಯಾದವನಾನೋಡನಟ್ಟಿದೆ ನಾದಮಾನುಮೞಿ ಮಾನಸನಾಗದೆ ಮಾಳದೊಳ್ ಮೋದದಾನುಡುವ ಸೀರೆಗಮೆನ್ನನದಿರ್ಪಿಬಾ ರದೆ ಪೋದೆಡೆಯೊಳೆ ತಡೆದಾನವನೆಂದಪಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ