ಒಟ್ಟು 40 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 31 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನೃಪನಾ ನೃಪನಂದನನಾ ನೃಪವಧುವರ್ ನೆರೆದು ಸುಖದೊಳಿರೆ ಕೈಕೊಂಡ ತ್ತಪರಿಮಿತರಾಗಮೆರ್ದೆಯಂ ನೃಪಬಾಂಧವರಾ ಸುಮಿತ್ರರಾ ಪರಿಜನದಾ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾದಫಲಕಮ ನತ್ಯುಗ್ರಗ್ರಾಹನಿವಹ ಸಂಕ್ಷೋಭಿತದೊಳ್ ಮತ್ತೀ ರತ್ನಾಕರದೊಳ್ ಪುತ್ರಿಕೆಯೆನೆ ಬೞ್ದಳಿಂತು ಬಾೞ್ವುದೆ ಚೋದ್ಯಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರಿದೆಯ್ದಿ ತಾಗಿದಂ ಬಾ ಸುರತರ ರಘುಕುಲಲಲಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರನೊಳ್ ಪರಿಕೋಪವಿಧೃತ ವಿಸ್ಫುರ ದುರುರಕ್ತ ಕಠೋರ ನಯನಯುತ ದಶವದನಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪಾೞಿ ನಿಲೆ ನೆಗೞಿ ಬಾೞ್ವುದು ಬಾೞಿ೦ಬುದು ನಿಕ್ಕುವಂ ಗುಣಗ್ರಾಮಣಿಗಳ್ ಪಾೞಾಗೆ ತೆಗೞಿ ಬಾೞ್ವಾ ಬಾೞೀನಾಚಂದ್ರತಾರಮೋ ಮಾನಸರಾ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪುಲಿಪುಲಿ ಪರಿಪರಿ ಪೋಪೋ ಗೆಲೆಯೆಲೆ ಪೆಱಪಿಂಗುಪಿಂಗು ನಿಲ್ ನಿಲ್ ಬಾಬಾ ಬಲಿ ಮನಮನಂಜದಂಜದೆ ತೊಲತೊಲಗೀ ಮೆಳೆಗೆ ಪುಲಿಯದೆಂಬುದು ಮಾರ್ಗಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮಾನಿನಿ ಮುನ್ನಮಾಂ ನೀನೆ ನೀನಾನಿನ್ನನ ಮಾನಮೇಂ ಮಾನಮಾನಾನೆ ಮುಂ ನಂನೈಮಾನಮಾನನಮುಂ ನಿಂನಾ (ಇವು ಏಕಾಕ್ಷರದ್ವ್ಯಕ್ಷರಂಗಳ್) ಕಿಡಿಪಂ ಬಾರಗೇಮೆಯ್ಯಂ ಕಿಡಿಪಂ ಕಿಡಿಪಂತೆ ಮುಂ ಕಿಡಿಪಂ ಪೋಕುಮೇ ತಾಮುಂ ಕಿಡಿಸಲ್ಸುಡಿಸೋಲಮೇ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮೃಗಗಣಮೆ ಸುಖಂ ಬಾೞ್ಗುಂ ಸೊಗಯಿಸುವ ವನಾಂತರಾಳದೊಳ್ ಬಹುತೃಣದೊಳ್ ಬಗೆದಳಿಪಿ ಸುೞಿದು ನೋಡದೆ ಮೊಗಮಂ ವಸುಮದವಿರಾಮ ಕಲುಷಾಯತರಾ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ರೂಪಕಮೆಂಬುದು ಪೆಱವಱ ರೂಪಾದಿಗುಣಂಗಳಾನಭೇದೋಕ್ತಿಗಳಿಂ ರೂಪಿಸುವುದಿಂತು ಬಾಹುಲ ತಾ ಪಾದಾಂಬುಜ ಮುಖೇಂದು ನಯನಾಳಿಗಳಿಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವಿನಿಹತ ಸಮಸ್ತರಿಪುಕುಳ ನನಿಮಿಷಲೋಚನದೆ ನೋಡಿ ನೀಡುಂ ಪ್ರಿಯೆಯಂ ವಿನಿಮೀಳಿತಲೋಚನೆಯಂ ಜನಪತಿ ನಿಜಬಾಹುಯುಗದಿನಾಶ್ಲೇಷಿಸಿದಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಶಶಧರಬಿಂಬಾನನೆಯಂ ಝಷಕೇತನ ಕೇತನಾಭತನುತನುವಂ ತಾಂ ಬಿಸವಿಶದ ವರ್ಣೆಯಂ ಕಂ ಡೊಸೆದಂ ಬಸದೊಳಗೆ ಜನಕತನಯಳನಣುವಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಂತಂ ಬಾಳ್ವುದು ಮೀಱದಾ ನರಪನೊಳ್ ಸೌಜನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮದಾಂ ಧಂ ತನ್ನಿಶ್ಚಯ ಮೆಚ್ಚಿನೀಂ ಪರಗುಣೌದಾರ್ಯಾಭಿಮಾನಂಗಳಿಂ ಪಿಂತಂ ನೋಡದೆ ಪಾೞಿ ಗೆಟ್ಟ ೞಿ ಪಿನಿಂ ಬಾೞ್ವಂತೆ ಬಾೞ್ದಯ್ಯನಾ ಸಂತಂ ತಾಂ ಪಸತದನೞ್ತಿ ಪೆೞಿಗುಂ ದಾನಂಗಳಂ ಭೂಪನಾ|| (ಚಕ್ರಶ್ಲೋಕ)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಂಬೋಧನೆ ದೀರ್ಘೋಕ್ತಿಯೊ ಳಿಂಬಾಗಿರೆ ಬರ್ಕುಮದನೆ ಪಲವೆಡೆಗಳೊಳೆಂ ದುಂ ಬಲ್ಲವರಿಡದಿರ್ಕಾ ದಂ ಬಾಯೞಿದೊಳ್ವವೋಲ್ ಕರಂ ವಿರಸತರಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಮಬಂಧಮೆಂಬುದಕ್ಕುಂ ಸಮನಿಸಿ ಕವಿಗೆಡಱೆ ಬಾರ [ದಂದಂಬಟ್ಟಿಂ] ಸಮೆದ ಪದದಾ ವಿಭೇದ ಕ್ರಮಮೆರಡಕ್ಕುಂ ಮೃದುಸ್ಫುಟೋಕ್ತಿಯಿನದಱೆಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸರಸಿಜಬಾಂಧವನಸ್ತಾಂ ತರಗತನಾಗಿರೆ ಸರೋಜಿನೀವನಮಾದಂ ಕೊರಗುತ್ತೆ ಮುಗಿಗುಮೀಶ್ವರ ವಿರಹದೆ ಶೋಕಾಕುಲಂ ವಿಶೇಷಾಪ್ತಜನಂ ವಿಶೇಷಪ್ರಕಾಶಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಾದುಗೆತ್ತು ಬಗೆಯಾದವನಾನೋಡನಟ್ಟಿದೆ ನಾದಮಾನುಮೞಿ ಮಾನಸನಾಗದೆ ಮಾಳದೊಳ್ ಮೋದದಾನುಡುವ ಸೀರೆಗಮೆನ್ನನದಿರ್ಪಿಬಾ ರದೆ ಪೋದೆಡೆಯೊಳೆ ತಡೆದಾನವನೆಂದಪಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ