ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ದೆಸೆಗಳ್ ವಿಶಾಲಮಾದುವು
ಕೆಸಱೆ೦ ಪಿಂಗಿತ್ತು ಧರಣಿ ತಿಳಿದುವು ಕೊಳಗಳ್
ಶ್ವಸನಪಥಮಮಳಮಾಯ್ತಿಂ
ದೊಸೆಗೆಗಳಂ ಬೀಱುವಂತೆ ಶರದಾಗಮದೊಳ್

--- ಶ್ರೀವಿಜಯ