ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ಸಮಬಂಧಮೆಂಬುದಕ್ಕುಂ
ಸಮನಿಸಿ ಕವಿಗೆಡಱೆ ಬಾರ [ದಂದಂಬಟ್ಟಿಂ]
ಸಮೆದ ಪದದಾ ವಿಭೇದ
ಕ್ರಮಮೆರಡಕ್ಕುಂ ಮೃದುಸ್ಫುಟೋಕ್ತಿಯಿನದಱೆಂ

--- ಶ್ರೀವಿಜಯ