ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ವನರುಹದಳನಯನೆ ನಿ
ನ್ನನೆ ನೆನೆನೆನೆದಿರು [ಳೊಳಗೊ] ಱಗದಿರೆ ಕಡೆಗಣ್ಗಳ್
ಮುನಿಸನಭಿನಯಿಪವೋಲ್ ಕೆ
ಮ್ಮನೆ ರಕ್ತಾಂಭೋಜರುಚಿಯನಿೞ್ಕುಳಿಗೊಳ್ಗುಂ

--- ಶ್ರೀವಿಜಯ