ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ಪುನರುಕ್ತಮೆಂಬುದಕ್ಕುಂ
ನೆನೆಯದೆ ಪೂರ್ವೋದಿತಾರ್ಥ ಪದಪದ್ಧತಿಗೊಂ
ದಿನಿಸುಂ ವಿಶೇಷಮಿಲ್ಲದೆ
ಜನಿಯಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಮದಱದೀ ದೃಷ್ಟಾಂತಂ

--- ಶ್ರೀವಿಜಯ