ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ಸಮಸಂಸ್ಕೃತಂಗಳೊಳ್ ಸ
ಯ್ತಮರ್ದಿರೆ ಕನ್ನಡಮನಱೆದು ಪೇೞ್ಗೆಂಬುದಿದಾ
ಗಮಕೋವಿದ ನಿಗದಿತ ಮಾ
ರ್ಗಮಿದಂ ಬೆರಸಲ್ಕಮಾಗದೀ ಸಕ್ಕದದೊಳ್

--- ಶ್ರೀವಿಜಯ